Budynki i samochody osobowe wyłączone z amortyzacji degresywnej

Kategoria: Amortyzacja
Data: 11-12-2012 r.

Degresywna metoda amortyzacji to wysokie koszty z tytułu amortyzacji w pierwszych latach użytkowania środka trwałego oraz krótszy niż w przypadku metody liniowej okres dokonywania odpisów.

Degresywna stawka nie dla wszystkich środków trwałych. Zakres środków trwałych, do których można zastosować amortyzację degresywną został ograniczony do środków z grupy 3-6 oraz 8. Oznacza to, że z tego sposobu amortyzowania wyłączone są między innymi budynki i samochody osobowe (art. 22k ustawy o PIT).

Podatnik sam wybiera, jaką metodę amortyzacji będzie stosować przed jej rozpoczęciem, tj. liniową czy degresywną.

Degresywna metoda amortyzacji polega na tym, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się:

  • w pierwszym roku używania środka trwałego przy zastosowaniu stawki podanej w Wykazie stawek amortyzacyjnych (20%) podwyższonej o współczynnik nie wyższy niż 2 ,
  • w następnych latach podatkowych - od jego wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat używania tego pojazdu.

Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych według metody liniowej (art. 22k ust. 1 updof).

 

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek wprowadzono do ewidencji środków trwałych, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową. Odpisy amortyzacyjne mogą być dokonywane w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego (art. 22h ust. 4 updof).

Podstawa prawna:

  • art. 22h ust. 4, art. 22i ust. 2 pkt 2, art. 22j ust. 2 pkt 1, art. 22k ust. 1, ust. 7-13 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) - updof.

Autor: Tomasz Krywan

Opracowanie redakcyjne: Lidia Pogodzińska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31578 )
Array ( [docId] => 31578 )