Ewidencja księgowa aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży

Data: 16-11-2012 r.

W wypadku aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży możliwe są różne zasady wyceny. W efekcie powstają różnice między wartością bilansową i podatkową, co może wymagać ustalenia podatku odroczonego. Jak powinna przebiegać ewidencją księgowa wyceny i podatku odroczonego od inwestycji dostępnych do sprzedaży?

Zgodnie z ustawą o rachunkowości jednostki na dzień bilansowy mają obowiązek tworzenia rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku, jeżeli ich sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowi badania.

Jeżeli zmiany wartości aktywów finansowych zarachowuje się na kapitał z aktualizacji wyceny to również rezerwę lub aktywa z tytułu odroczonego podatku należy ujmować na tym kapitale.

Wysokość rezerw lub aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się przy uwzględnieniu stawek podatku dochodowego obowiązujących w roku powstania obowiązku podatkowego.

Przypadek 1

Jednostka zmiany wartości aktywów finansowych zarachowała na kapitał z aktualizacji wyceny. W takiej sytuacji również rezerwę lub aktywa z tytułu odroczonego podatku należy ujmować na tym kapitale:

a) Rezerwa z tytułu podatku odroczonego:

  • Wn „Kapitał z aktualizacji wyceny”,
  • Ma „Rezerwy”.

b) Aktywa z tytułu podatku odroczonego:

  • Wn „Inne rozliczenia międzyokresowe”,
  • Ma „Kapitał z aktualizacji wyceny”.

 

Przypadek 2

Zmiany wartości aktywów finansowych zarachowano w przychody lub koszty finansowe. Wówczas należy ująć to na koncie „Podatek dochodowy”. Zatem księgowanie będzie przebiegało w następujący sposób:

a) Rezerwa z tytułu podatku odroczonego:

  • Wn „Podatek dochodowy”,
  • Ma „Rezerwy”.

b) Aktywa z tytułu podatku odroczonego:

  • Wn „Inne rozliczenia międzyokresowe”,
  • Ma „Podatek dochodowy”.

Podstawa prawna:

  • art. 37 ustawy z 29 września 1994 r. rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawnienia i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. nr 149, poz. 1674 ze zm.).

Autor: Waldemar Gos

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31654 )
Array ( [docId] => 31654 )