Ewidencja księgowa dofinansowania do wypoczynku pracowników

Data: 30-11-2012 r.

Pracodawca może dofinansować wypoczynek pracowników z własnych środków. Kwota dofinansowania będzie wtedy stanowić dla pracowników przychód ze stosunku pracy niekorzystający ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ewidencję księgową ujęcia tego zdarzenia przedstawiamy na przykładzie.

Jeżeli pracodawca przekaże dofinansowanie do wypoczynku pracowników z własnych środków, to wówczas kwota dofinansowania będzie (na podstawie art. 12 ust. 1 updof) stanowić dla pracowników przychód ze stosunku pracy niekorzystający ze zwolnienia. Kwota ta będzie stanowiła podstawę naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych, a także (na podstawie § 1 rozporządzenia składkowego) również składek ZUS emerytalnej i rentowej, a w konsekwencji chorobowej, wypadkowej oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Księgowe ujęcie zdarzeń związanych z przekazaniem przez pracodawcę środków pieniężnych lub świadczeń rzeczowych dotyczących wypoczynku sfinansowanego ze środków obrotowych pracodawcy przedstawiamy na przykładzie liczbowym.

Przykład

Przyjmijmy, że podawca wykupił dofinansowanie do wypoczynku w ośrodku wczasowym dla pracowników o wartości 10.000 zł.

 • Zapłata za wczasy - na podstawie wyciągu bankowego - 10.000 zł:
  Wn Rozrachunki z dostawcami 10.000 zł
  Ma Rachunek bieżący 10.000 zł.
 • Zarachowanie w koszty działalności operacyjnej:
  Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 10.000 zł
  Ma Rozrachunki z pracownikami 10.000 zł.
 • Obciążenie pracowników, którym dofinansowano wypoczynek składkami na ubezpieczenia społeczne (wyliczenia indywidualne przypadające na pracownika po ustaleniu wartości świadczenia na 1 zatrudnionego):
  Wn Rozrachunki z pracownikami
  Ma Rozrachunki z ZUS.
 • Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych - wyliczenie indywidualne po uwzględnieniu sytuacji pracownika, który otrzymał to świadczenie:
  Wn Rozrachunki z pracownikami
  Ma Rozrachunki z urzędem skarbowym.

 • Naliczenie składek na ubezpieczenia społeczne obciążających pracodawcę - na podstawie dowodu PK: 10.000 zł x (9,76% + 6,5% + 1,93%) = 10.000 zł x 18,19% = 1.819 zł.
  Pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie wypadkowe w wysokości 1,67% podstawy wymiaru składek:
  Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1.819 zł
  Ma Rozrachunki z ZUS - 1.819 zł.
 • Naliczenie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych: 10.000 zł (2,45% + 0,10%) = 10.000 zł x 2, 55% = 255 zł:
  Wn Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 255 zł
  Ma Rozrachunki z ZUS 255 zł.
 • Jeśli pracodawca prowadzi również ewidencję w zespole 5 pojawią się zapisy dotyczące zarachowania kosztów w układ kalkulacyjny - kosztów zakupu bonów oraz kosztów ubezpieczeń społecznych finansowanych przez pracodawcę 10.000 + 1.819+255 = 12074 zł
  Wn Koszty zarządu lub inne konto właściwe na miejsce powstawania kosztu
  Ma Rozliczenie kosztów.

Podstawa prawna:

 • art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361) - updof,
 • § 1 i § 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.) - rozporządzenie składkowe.

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31661 )
Array ( [docId] => 31661 )