Ewidencja księgowa konta Rozliczenie zakupu

Data: 15-12-2012 r.

Ustawa o rachunkowości nie określa bezpośrednio zasad dotyczących funkcjonowania konta „Rozliczenie zakupu”. Nie znajdziemy też w ustawie o rachunkowości definicji rozliczeń międzyokresowych biernych. Dlatego mogą się pojawić wątpliwości, jaka jest zasada ewidencji księgowej na koncie „Rozliczenie zakupu” i na koncie „Rozliczenia międzyokresowe kosztów bierne”?

Pomocny będzie Krajowy Standard Rachunkowości nr 6

KSR nr 6 wskazuje podobieństwa i różnice między zobowiązaniami ujmowanymi na koncie „Rozliczenie zakupu” i na koncie „Rozliczenia międzyokresowe bierne”. Zgodnie z tym standardem rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy związane bezpośrednio z działalnością operacyjną, a więc z wytwarzaniem, sprzedażą (handlem) i fazą posprzedażną, a także ogólnym zarządem.

Ilekroć w standardzie mowa jest o biernych rozliczeniach międzyokresowych kosztów, rozumie się przez to bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów będące rezerwami.

Z kolei do biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów będących rezerwami nie zalicza się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, czyli w szczególności zobowiązań wynikających z przyjętych przez jednostkę niefakturowanych dostaw i usług. Zalicza się je do zobowiązań z tytułu dostaw i usług i to także wtedy, gdy ustalenie przez jednostkę dokładnej ilości i/lub ceny dostawy/usługi może wymagać szacunków.

Jak ujmować bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów będące rezerwami

W księgach rachunkowych bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów będące rezerwami ujmowane są w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki, drugostronnie natomiast na koncie „Rozliczenia międzyokresowe kosztów”.

Odpisy biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów mogą następować stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń.

Jak ująć rozliczenia międzyokresowe bierne niebędące rezerwami

Rozliczenia międzyokresowe bierne niebędące rezerwami, czyli np. wynikające z otrzymanych od konkretnych kontrahentów świadczeń najwygodniej, powinny być ujmowane jako koszty działalności operacyjnej i drugostronnie na koncie rozliczenie zakupu (strona Ma konta). W ten sposób można dokonać także ujęcia w koszty otrzymanej usługi, za którą dokonano płatności. Zapisy po stronie Ma „Rozliczenia zakupu” w bilansie prezentowane są, jako zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Podstawa prawna:

  • art. 39 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.),
  • pkt 2.3. uchwały nr 7/08 Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 14 października 2008 r. w sprawie przyjęcia krajowego standardu rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” (Dz.Urz. Min. Fin. z 2008 r. nr 12, poz. 90).

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31678 )
Array ( [docId] => 31678 )