Ewidencja księgowa odsprzedaży samochodu do spółki z o.o.

Data: 28-12-2012 r.

Załóżmy, że wspólnik dwuosobowej spółki z o.o. prowadzi też działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Zamierza odsprzedać środek trwały - samochód ciężarowy poniżej 3,5 t z działalności gospodarczej do spółki z o.o. Sprawdźmy, jak prawidłowo zaksięgować zakup samochodu w sp. z o.o., a jak sprzedaż w działalności gospodarczej (prowadzącej KPiR)?

Przychodem z działalności gospodarczej są m.in. przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą składników majątku będących środkami trwałymi, ujętych w ewidencji środków trwałych (art. 14 ust. 2 pkt 1 lit a updof). Natomiast kosztami uzyskania przychodów związanymi z odpłatnym zbyciem środków trwałych (art. 23 ust. 1 pkt 1 lit b updof) są wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, czyli wartość netto środków trwałych.

Ewidencja księgowa sprzedaży samochodu w KPiR

W objaśnieniach do KPiR (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. nr 152, poz. 1475 ze zm.), kolumna 8 księgi, czyli „pozostałe przychody”, jest przeznaczona do wpisywania pozostałych przychodów, np. przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku, otrzymanych kar umownych, wynagrodzenia płatnika. Z kolei wydatki na nabycie środka trwałego pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych umieszcza się w kolumnie 13 księgi, tj. „Pozostałe wydatki”.

Czyli przychody ujmiemy w kolumnie 8, a wartość netto sprzedanego środka trwałego w kolumnie 13 KPiR.

Ewidencja księgowa zakupu samochodu w spółce z o.o.

Zakup samochodu w spółce z o.o. ujmiemy w następujący sposób:

  1. Faktura za samochód:
    Wn „Rozliczenie zakupu”,
    Ma „Rozrachunki z dostawcami”.
  2. Przyjęcie samochodu jako środek trwały: Wn „Środki trwałe”, Ma „Rozliczenie zakupu”.

Wycena początkowa nabytego środka trwałego powinna się odbyć według ceny nabycia (art. 31, ust. 1 uor).

Podstawa prawna:

  • art. 31, ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) – uor.
  • art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a, art. 23 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361) – updof,
  • objaśnienia do rozporządzenia Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475 ze zm.).

Autor: Waldemar Gos

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31682 )
Array ( [docId] => 31682 )