Ewidencja księgowa różnic kursowych na koncie walutowym

Data: 15-11-2012 r.

Prowizja bankowa może być przeliczona na złotówki po kursie średnim ogłaszanym przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Przyjrzyjmy się, jak spółka powinna zidentyfikować różnice kursowe od własnych środków pieniężnych zgromadzonych na koncie walutowym. Sprawdźmy przykład ewidencji księgowej.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

 1. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
 2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji(art. 30 ust. 2 uor).

Zasady wyceny rozchodu środków pieniężnych

Rozchód walut może być wyceniany według:

 • kursów przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej kursów walut,
 • kursu waluty, z uwzględnieniem waluty, która najwcześniej wpłynęła na walutowy rachunek bankowy,
 • kursu waluty, z uwzględnieniem waluty, która najpóźniej wpłynęła na walutowy rachunek bankowy

Prześledźmy poniższy przykład, aby zobaczyć, jak przy wyliczaniu kosztu prowizji w danym miesiącu, rozpoznać różnice kursowe i jak je ująć w ewidencji księgowej.

Przyjmijmy, że przedsiębiorstwo usługowe posiada na rachunku bankowym środki pieniężne wycenione w następujący sposób:

 • 5 000 euro x 4,40 zł (z 25 lipca 2012 r.)
 • 3 000 euro x 4,50 zł (z 30 lipca 2012 r.)

Jednostka - zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości - do rozliczania środków walutowych stosuje metodę FIFO. Prowizje bankowe wycenia natomiast wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Bank pobrał prowizję w kwocie 15 euro za prowadzenie rachunku walutowego.

 • Prowizja za prowadzenie rachunku walutowego. Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu wynosi 4,53 zł

Ma konto 131 „Rachunek walutowy” 67,95 zł (15 EUR x 4,53 EUR/PLN)
Wn konto 402
„Usługi obce” 67,95 zł

 • Rozliczenie różnic kursowych od własnych środków pieniężnych. Wartość prowizji: 67,95. Wartość rozchodowanych środków pieniężnych: 66,00 zł (15 EUR x 4,40 EUR/PLN)
  Różnica kursowa od własnych środków pieniężnych: 1,95 zł (67,95 - 66,00)
  Ma
  konto 750 „Przychody finansowe” 1,95 zł
  Wn konto 131
  „Rachunek walutowy” 1,95 zł.

Podstawa prawna:

  art. 30 ust. 2, art. 34 ust. 4 pkt 1-3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) – uor.

  Autor: Paweł Sałdyka

  Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31652 )
Array ( [docId] => 31652 )