Ewidencja księgowa różnic kursowych

Data: 06-12-2012 r.

Prowizja bankowa może być przeliczona na złotówki po kursie średnim ogłaszanym przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Przejrzymy się, jak spółka powinna zidentyfikować różnice kursowe od własnych środków pieniężnych zgromadzonych na koncie walutowym. Sprawdźmy przykład ewidencji księgowej.

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

 1. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji - w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań,
 2. średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień - w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne zastosowanie kursu, o którym mowa w pkt 1, a także w przypadku pozostałych operacji(art. 30 ust. 2 uor).

Zasady wyceny rozchodu środków pieniężnych

Rozchód walut może być wyceniany według:

 • kursów przeciętnych, to jest ustalonych w wysokości średniej ważonej kursów walut,
 • kursu waluty, z uwzględnieniem waluty, która najwcześniej wpłynęła na walutowy rachunek bankowy,
 • kursu waluty, z uwzględnieniem waluty, która najpóźniej wpłynęła na walutowy rachunek bankowy

Prześledźmy poniższy przykład, aby zobaczyć, jak przy wyliczaniu kosztu prowizji w danym miesiącu, rozpoznać różnice kursowe i jak je ująć w ewidencji księgowej.

Przykład

Przyjmijmy, że przedsiębiorstwo usługowe posiada na rachunku bankowym środki pieniężne wycenione w następujący sposób:

 • 5.000 euro x 4,40 zł (z 25 lipca 2012 r.)
 • 3.000 euro x 4,50 zł (z 30 lipca 2012 r.)

Jednostka - zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości - do rozliczania środków walutowych stosuje metodę FIFO. Prowizje bankowe wycenia natomiast wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Bank pobrał prowizję w kwocie 15 euro za prowadzenie rachunku walutowego.

 1. Prowizja za prowadzenie rachunku walutowego. Średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu wynosi 4,53 zł
  • Ma konto 131 „Rachunek walutowy” 67,95 zł (15 EUR x 4,53 EUR/PLN)
  • Wn konto 402 „Usługi obce” 67,95 zł
 2. Rozliczenie różnic kursowych od własnych środków pieniężnych.
  Wartość prowizji: 67,95
  Wartość rozchodowanych środków pieniężnych: 66,00 zł (15 EUR x 4,40 EUR/PLN)
  Różnica kursowa od własnych środków pieniężnych: 1,95 zł (67,95 - 66,00)
  • Ma konto 750 „Przychody finansowe” 1,95 zł
  • Wn konto 131 „Rachunek walutowy” 1,95 zł.

Podstawa prawna:

 • art. 30 ust. 2, art. 34 ust. 4 pkt 1-3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223) – uor.

Autor: Paweł Sałdyka

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31671 )
Array ( [docId] => 31671 )

Array ( [docId] => 31671 )