Ewidencja przychodów ze sponsoringu w księgach stowarzyszenia

Data: 12-12-2012 r.

Jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej, tj. prowadzące wyłącznie działalność statutową, mogą prowadzić księgi rachunkowe w sposób uproszczony na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Stowarzyszenie ma zamiar podpisać umowę sponsoringu na konkretny cel. Sprawdźmy, jak dokonać ewidencji księgowej takiej operacji?

Ewidencja księgowa będzie przebiegać następująco:

Otrzymanie środków pieniężnych od sponsora w celu zrealizowania zadań statutowych:

  • Wn konto 130 „Rachunek bankowy” 5.000 zł
  • Ma konto 700 „Przychody działalności statutowej” 5.000 zł.

Do przychodów jednostki zalicza się otrzymane środki pieniężne i inne aktywa finansowe ze źródeł określonych odrębnymi przepisami prawa i statutem, w tym otrzymane składki statutowe, nieodpłatnie otrzymane składniki majątku, a także kwoty należne ze sprzedaży składników majątku oraz przychody finansowe, dotacje i subwencje, a w przedstawicielstwach przedsiębiorców zagranicznych - także środki pieniężne otrzymane od przedsiębiorcy zagranicznego, z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów działalności przedstawicielstwa.

Podstawa prawna:

  • § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz.U. z 2001 r. nr 137, poz. 1539) - rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości.

Autor: Paweł Sałdyka

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31677 )
Array ( [docId] => 31677 )