Ewidencja wypłaty stypendiów w księgach rachunkowych szkoły

Data: 23-12-2012 r.

Naliczenie stypendiów dla uczniów ewidencjonuje się na koncie zobowiązań zespołu 2 zgodnie z planem kont, stanowiącym integralną część polityki rachunkowości szkoły. Prześledźmy na przykładzie ewidencję księgową.

W księgach rachunkowych szkoły, która wypłaca stypendia uczniom, ich naliczenie ujmuje się zapisem:

  • Wn 409 „Pozostałe koszty”
  • Ma 240 „Pozostałe rozrachunki (w analityce: imienne konto ucznia)

Natomiast wypłatę na konta bankowe ujmuje się:

  • Wn 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: imienne konto ucznia - stypendium)
  • Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”

Przy ustalaniu zakładowego planu kont, konta wskazane w planach kont należy traktować jako standardową liczbę kont, która może być ograniczona jedynie o konta służące do księgowania operacji gospodarczych niewystępujących w jednostce lub placówce albo uzupełniona o konta zgodne co do treści ekonomicznej, w tym również przy wykorzystaniu symboli kont, które nie mają zastosowania w jednostce (§ 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości).

 

Zamiast konta 240, szkoła może zastosować inne konto zespołu 2 (np. 241 „Stypendia uczniowskie”).

Poniżej przestawiamy przykład ewidencji księgowej wypłaty przez szkołę stypendiów dla uczniów:

 

  • Wn 409 „Pozostałe koszty”
  • Ma 240 „Pozostałe rozrachunki (w analityce: imienne konto ucznia)

Natomiast wypłatę na konta bankowe ujmiemy w następujący sposób:

  • Wn 240 „Pozostałe rozrachunki” (w analityce: imienne konto ucznia - stypendium)
  • Ma 130 „Rachunek bieżący jednostki”.

 

Podstawa prawna: 

 

- § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. nr 128, poz. 861 ze zm.) - rozporządzenie w sprawie szczególnych zasadach rachunkowości.

 

Autor: Ewa Kowalska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31681 )
Array ( [docId] => 31681 )