Konto zespołu 8 – nowe zasady ewidencji

Data: 28-11-2012 r.

Ostatnia nowelizacja rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont jednostek sektora finansów publicznych z 2012 r. wprowadziła zmiany w ewidencji księgowej na kontach zespołu 8. Sprawdźmy, na czym polegają te zmiany.

Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z budżetu, rezerw i rozliczeń międzyokresowych przychodów.

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki oraz ich zmian.

Zmiany wprowadzone ostatnią nowelizacją miały przede wszystkim na celu dostosowanie opisu konta 800 do dokonanych wcześniej zmian. Jednocześnie rozszerzeniu uległ zakres operacji ujmowanych na stronie Ma konta 800. Obecnie zwiększenie funduszu jednostki następuje również w efekcie objęcia i w wartości objętych przez jednostkę akcji i udziałów.

Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje. Po zmianach ewidencji po stronie Wn podlega również równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie środków trwałych w budowie, zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 820 służy głównie do ewidencji rozliczenia wyniku finansowego samorządowych zakładów budżetowych, po zmianach służy również do ewidencji nadwyżki dochodów jednostek budżetowych (państwowych i samorządowych) prowadzących działalność oświatową. Z opisu konta zniknęły również niektóre nieostre sformułowania budzące wątpliwości, np. „pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego”.

Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw. Na stronie Ma konta 840 ujmuje się również powstanie i zwiększenia rozliczeń międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn - ich rozliczenie, poprzez zaliczenie ich do przychodów roku obrotowego lub zysków nadzwyczajnych.

Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie:

  • stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z podziałem według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń,
  • wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 128, poz. 861 ze zm.).

Autor: Elżbieta Gaździk, główna księgowa samorządowej jednostki budżetowej

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31659 )
Array ( [docId] => 31659 )