Kwartalne opłacanie zaliczek na podatek dochodowy

Autor: Styczyński Rafał
Data: 19-07-2012 r.

Niektórzy z podatników mogą korzystać z możliwości kwartalnego płacenia zaliczek. Z możliwości tej mogą skorzystać podatnicy podatku dochodowego rozpoczynający działalność oraz tzw. mali podatnicy. Opłacanie zaliczek w formie kwartalnej możliwe jest po spełnieniu warunków nałożonych w ustawie.

Wysokość zaliczek za pierwszy, drugi i trzeci kwartał roku podatkowego ustala się w następujący sposób:

  1. obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od kwartału, w którym dochody przekroczyły kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku,
  2. zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu według zasad określonych w ustawie (z możliwością stosowania odliczeń od dochodu i podatku),
  3. zaliczkę za kolejne kwartały ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały.

Podatnicy korzystający z opodatkowania 19% liniową stawką podatku, będący małymi podatnikami oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, mogą wpłacać, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje właściwy naczelnik urzędu skarbowego, zaliczki kwartalne w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały (z uwzględnieniem składki zdrowotnej).

Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego należy wpłacać w terminie do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który uiszczana jest zaliczka. Zaliczka za czwarty kwartał płacona jest w wysokości zaliczki za kwartał trzeci. Zaliczkę za czwarty kwartał należy wpłacić na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 grudnia danego roku podatkowego. Oczywiście oznacza to, że 20 stycznia nie ma obowiązku płacenia zaliczki.

Mali podatnicy, którzy wybrali kwartalny sposób wpłacania zaliczek, są obowiązani do dnia 20 lutego roku podatkowego zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu wpłacania zaliczek.

Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Zawiadomienie dotyczy również lat następnych, chyba, że podatnik w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31619 )
Array ( [docId] => 31619 )

Array ( [docId] => 31619 )