Prowadzenie ksiąg pomocniczych

Data: 19-01-2013 r.

Kierownik jednostki, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych, w szczególności towarów posiadanych przez jednostkę, podejmuje decyzję o stosowaniu metody prowadzenia kont ksiąg pomocniczych.

Decyzję o prowadzeniu ksiąg pomocniczych podejmuje kierownik jednostki. Odpowiada on też za metody ewidencji księgowej w księgach pomocniczych.

W poniższej tabeli znajdują się poszczególne rodzaje ewidencji księgowej oraz konsekwencje jej wyboru.

Rodzaj ewidencji

Zasady jej prowadzenia

Konsekwencje

Ilościowo-wartościowa

Najpełniejsza, dla każdego składnika ujmuje się obroty i stany w jednostkach naturalnych i pieniężnych

Inwentaryzacja jest przeprowadzana w okresie od początku IV. kwartału roku obrotowego do 15. dnia roku następnego metodą spisu z natury.

Inwentaryzacja może być przeprowadzana raz na 2 lata, jeśli towary są na terenie strzeżonym.

Możliwość prowadzenia dość dokładnej kontroli w dowolnym momencie.

Ilościowa obrotów i stanów

Dla poszczególnych składników lub ich jednorodnych grup wyłącznie w jednostkach naturalnych

Wartość stanu wycenia się przynajmniej na koniec okresu sprawozdawczego, za który następują rozliczenia z budżetem z tytułu podatku dochodowego, dokonane na podstawie danych rzeczywistych.

Termin inwentaryzacji będzie dotrzymany, jeśli jej rozpoczęcie nastąpi w ciągu 3 miesięcy przed końcem roku obrotowego i zakończy się do 15. dnia następnego roku.

Nie można przeprowadzać inwentaryzacji rzadziej niż na koniec roku obrotowego.

Wartościowa obrotów i stanów towarów

Możliwa jest także dla opakowań.

Nie ujmuje się ilości towarów w jednostkach naturalnych,

przedmiotem zapisów są tylko przychody, rozchody i stany całego zapasu

Możliwa jest tylko dla punktów obrotu detalicznego lub miejsc składowania.

Termin inwentaryzacji będzie dotrzymany, jeśli jej rozpoczęcie nastąpi w ciągu 3 miesięcy przed końcem roku obrotowego i zakończy się do 15. dnia następnego roku.

Inwentaryzacja towarów i w punktach obrotu detalicznego jednostki - może być przeprowadzana raz w roku - w dowolnym momencie.

Brak ewidencji

Odpisywanie w koszty wartości towarów na dzień ich zakupu

Konieczność przeprowadzenia inwentaryzacji dokładnie na dzień bilansowy.

Wyniki inwentaryzacji są niezbędne do skorygowania wartości kosztów (także podatkowych) o wartość tego stanu, nie później niż na dzień bilansowy.

Podstawa prawna:

  • art. 17 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) – uor.

Autor: Katarzyna Trzpioła
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31684 )
Array ( [docId] => 31684 )