Przedsiębiorca spoza UE a forma prowadzenia księgowości

Autor: Styczyński Rafał
Data: 21-08-2012 r.

Przedsiębiorcy spoza UE coraz częściej decydują się na założenie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Jednak kwestią wywołującą znaczne wątpliwości jest forma prowadzenia przez nich księgowości.

Zgodnie z brzmieniem art. 2 ust. 1 pkt 2 i 6 tej ustawy, przepisy ustawy o rachunkowości, stosuje się z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro,
  • osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Przepis ten ma jednak zastosowanie wyłącznie do podmiotów w nim wyszczególnionych, o ile nie spełniają one pozostałych kryteriów wynikających z art. 2 ust. 1 cyt. ustawy.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, przez osobę zagraniczną rozumie „osobę fizyczną nieposiadającą obywatelstwa polskiego”. Jest to jedyne kryterium warunkujące uznanie osoby fizycznej za osobę zagraniczną.

 

W art. 2 ust. 1 pkt 6 ustawy o rachunkowości z kolei zawarto, że do stosowania przepisów tej ustawy są obowiązani osoby zagraniczne, oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Art. 5 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mówi z kolei, że osobą zagraniczną jest:

  1. osoba fizyczna nieposiadająca obywatelstwa polskiego,
  2. osoba prawna z siedzibą za granicą,
  3. jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną posiadająca zdolność prawną, z siedzibą za granicą.

Tym samym, na tle przytoczonych przepisów każda osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa jest traktowana jako osoba zagraniczna i w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Polski jest zobowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych – nie może korzystać z uproszczonych ewidencji.

Powyższe przepisy nie przewidują wyjątków od tej zasady. W konsekwencji cudzoziemiec spoza UE powinien prowadzić księgowość w formie ksiąg rachunkowych.

Zobacz również:

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31634 )
Array ( [docId] => 31634 )