Rozchody z kasy na rzecz właściciela

Data: 03-12-2012 r.

Rozchody z kasy na rzecz właściciela najlepiej ewidencjonować na koncie Pozostałe rozrachunki - rozrachunki z właścicielami. Dokumentami pobrania środków z kasy są KW i raport kasowy.

Do kierownika jednostki należy decyzja o sposobie udokumentowania operacji gospodarczych w przypadku prowadzenia kasy. Jeżeli firma przekroczy limit przychodów, ma obowiązek przejść na pełną rachunkowość. W przypadku pełnej księgowości konta księgowe i kasa muszą być zgodne. Jak prawidłowo właściciel może pobierać pieniądze z kasy, czy wystarczy dokument KW? Sprawdźmy ewidencję księgową.

Dokumenty pobrania środków pieniężnych z kasy, to KW i raport kasowy, do którego te asygnaty będą wpisywane. Ewidencje księgowe na koncie kasa są dokonywane na podstawie raportów kasowych.

W ciągu roku najlepiej rozchody z kasy na rzecz właściciela księgować na koncie Pozostałe rozrachunki - rozrachunki z właścicielami.

Środki pieniężne wyprowadzone przez właściciela w trakcie roku z różnych tytułów należy na dzień bilansowy przeanalizować pod względem tego, czy stanowią trwałe, czy przejściowe zmniejszenie kapitału firmy.

Nierozliczone kwoty figurujące, jako saldo Wn konta Pozostałe rozrachunki, stanowią należność krótkoterminową od właściciela, jeśli będą podlegały rozliczeniu w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. W takim przypadku wykazuje się je w aktywach bilansu w pozycji B.II.2 lit. c). Najczęściej dotyczy to pobranych przez właściciela zaliczek na zakupy firmowe.

Natomiast wypłaty mające charakter trwały, czyli np. zaliczki na podatek dochodowy, składki ZUS opłacone za właściciela ze środków firmy, wypłaty prywatne, wpływają na zmniejszenie kapitału właściciela, tj. nie będą do firmy zwrócone. Takie kwoty przeksięgowuje się z konta Pozostałe rozrachunki zapisem:

- Wn "Kapitał właściciela" lub konto rozliczenie wyniku finansowego",

- Ma "Pozostałe rozrachunki - Rozrachunki z właścicielem.

Niezależnie od ujęcia w księgach rachunkowych, kwoty trwale zmniejszające kapitał pomniejszają wartość kapitału podstawowego wykazanego w pozycji A.I pasywów bilansu "Kapitał (fundusz) podstawowy". Gdyby przekroczyły one wartość kapitału podstawowego, wystąpi ujemny kapitał właściciela, który wykazuje się w pasywach w pozycji A.I ze znakiem minus.

Jeśli kwoty trwale zmniejszające kapitał zostaną przeksięgowane na dzień bilansowy na konto Rozliczenie wyniku finansowego, zmniejszą zysk do wypłaty za dany rok obrotowy.

art. 20 ust. 1, art. 17 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

dr Katarzyna Trzpioła

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31668 )
Array ( [docId] => 31668 )

Array ( [docId] => 31668 )