Utrata przedmiotu leasingu

Autor: Styczyński Rafał
Data: 11-04-2012 r.

Częstym problemem przedsiębiorców jest utrata przedmiotów leasingu użytkowanych na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Jednak takie zdarzenie nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku płacenia rat leasingowych. W takiej sytuacji pojawiają się wątpliwości, czy może takie opłaty zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Wydatki ponoszone z tytułu umowy leasingu są niewątpliwie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i uzyskiwanymi z tego tytułu przychodami, a zatem - co do zasady - stanowią koszt uzyskania przychodów.

Jednocześnie stwierdzić należy, iż skoro leasingobiorca jest obowiązany uiszczać opłaty wynikające z umowy leasingu także po kradzieży przedmiotu leasingu, to są to nadal opłaty leasingowe. Zatem w mojej opinii mogą stanowić koszt uzyskania przychodu.

Jednak stanowisko organów podatkowych w omawianej kwestii nie jest jednolite. Przez bardzo długi okres urzędy skarbowe uznawały najczęściej, że raty leasingowe płacone po utracie przedmiotu leasingu nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Ich zdaniem podatnik tracący przedmiot leasingu, traci tym samym możliwość korzystania z niego, co przesądza o tym, że traci przedmiot służący osiąganiu przychodu. Część urzędów skarbowych stoi na stanowisku, że raty leasingowe płacone od momentu utraty przedmiotu leasingu nie mogą stanowić wydatków mogących być zaliczonymi do kosztów uzyskania przychodu, gdyż nie są ponoszone w celu osiągnięcia przychodu.

Jednakże w omawianej kwestii wypowiedziało się również Ministerstwo Finansów. W piśmie z 2006 r. sygn. PB 2 AD-033-051-51/05 wyraziło stanowisko niezwykle korzystną dla podatników. Zdaniem Ministra Finansów nie jest istotne to, czy raty leasingowe są ponoszone w trakcie trwania umowy, czy też po jej zakończeniu. Decydujące znaczenie ma fakt zawarcia umowy, której skutkiem są owe płatności. Toteż raty w dalszym ciągu mogą być zaliczane do kosztów podatkowych.

Należy przy tym zaznaczyć, że opinia wyrażona przez resort finansów nie została wydana na postawie art. 14 Ordynacji podatkowej, w konsekwencji nie ma charakteru wiążącego.

Po wydanej interpretacji przez Ministra Finansów, również stanowisko organów podatkowych uległo zmianie z korzyścią dla podatników. Czego przykładem może być pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 2 kwietnia 2008 r., nr IP-PB3-423-87/07-2/JB, gdzie czytamy:

„(…)Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w skutek kradzieży przedmiotu leasingu, Spółka zobowiązana była na mocy zawartej z leasingodawcą umowy do zapłaty pozostałych nierozliczonych rat leasingowych.

Nie ma decydującego znaczenia, czy opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego ponoszone są w trakcie trwania tej umowy czy też po jej zakończeniu. W kontekście ww. przepisów w dalszym ciągu są to jednak opłaty leasingowe wynikające z tej umowy, które korzystający decyduje się ponieść zawierając umowę leasingu operacyjnego.

Reasumując, powyższe oznacza, że opłaty leasingowe zapłacone przez korzystającego po rozwiązaniu umowy z powodu kradzieży przedmiotu leasingu, podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu (…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31593 )
Array ( [docId] => 31593 )