Zapewnienia finansowania z budżetu państwa na koncie 992

Data: 11-12-2012 r.

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości jednostki sektora finansów publicznych wprowadziła konto 992. Upewnijmy się, jakie zdarzenia ewidencjonujemy na tym koncie?

Na koncie 992 księguje się zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa, o których mowa w art. 153 ustawy o finansach publicznych.

Wyjaśnijmy, że Minister Finansów, na wniosek dysponenta części budżetowej, może udzielić zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa w danym roku budżetowym, jeżeli środki na ten cel zostały ujęte w rezerwie celowej, oraz w kolejnych latach:

  • projektów finansowanych z udziałem pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA);
  • wydatków bieżących lub inwestycyjnych;
  • programów wieloletnich

(art.153 ustawy o finansach publicznych).


Jeżeli jednostka otrzyma zapewnienie tego rodzaju, na stronie Wn 992 ujmuje się wartość udzielonego zapewnienia (na podstawie otrzymanej decyzji, po złożeniu wniosku).

 

Na stronie Ma ujmuje się natomiast przeniesienie kwot wynikających z ww. zapewnienia na konto 980. Po ujęciu kwot zapewnień w planach finansowych państwowych jednostek budżetowych należy więc wyksięgować kwoty zapewnień z konta 992 i jednoczesne zaksięgować na koncie 980 „Plan finansowy jednostek budżetowych”.
Konto 992 nie wykazuje na koniec roku salda.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 128, poz. 861 ze zm.).

Autor: Karol Zawadzki, specjalista ds. finansów publicznych

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31676 )
Array ( [docId] => 31676 )