Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych

Kategoria: Inwentaryzacja
Data: 30-10-2013 r.

Jednostka w trakcie inwentaryzacji powinna ocenić, które składniki spełniają warunki zaliczenia ich do wartości niematerialnych i prawnych. Należy je zinwentaryzować drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

Jednostki przeprowadzają na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, należności spornych i wątpliwych, a w bankach również należności zagrożonych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułów publicznoprawnych, a także aktywów i pasywów niewymienionych w pkt 1 i 2 oraz wymienionych w pkt 1 i 2 (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.).

 

Jeżeli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe, inwentaryzację należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 uor przez wartości niematerialne i prawne należy rozumieć nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności:

  • autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,
  • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,
  • know-how.
Jednostka w trakcie inwentaryzacji powinna ocenić, które składniki spełniają warunki zaliczenia ich do wartości niematerialnych i prawnych. Składniki niespełniające tych warunków powinny zostać wyksięgowane:
  • Wn „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych”,

  • Ma „Wartości niematerialne i prawne”,

Podstawa prawna: art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 330 zez zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31728 )
Array ( [docId] => 31728 )