KSR 7 wymienia zdarzenia, które nie wymagają korekty sprawozdania

Kategoria: KSR
Data: 04-06-2013 r.

Zgodnie z KSR 7 w przypadku zdarzeń po dniu bilansowym, które nie wymagają dokonania korekt, jednostka jest zobowiązana ujawnić je w sprawozdaniu finansowym. Powinno mieć ono postać opisu charakteru zdarzenia, zawierać szacunek skutków finansowych bądź stwierdzenie, że jednostka nie jest w stanie takiego szacunku dokonać.

Przykłady zdarzeń, które nie wymagają korekt zostały wymienione w KSR 7 i należą do nich:

 • spadek wartości rynkowej inwestycji posiadanych przez jednostkę,
 • zadeklarowanie dywidend należnych posiadaczom instrumentów kapitałowych jednostki,
 • połączenie jednostki z inną jednostką,
 • znaczące zakupy aktywów przez jednostkę,
 • przeznaczenie do sprzedaży lub znacząca sprzedaż aktywów przez jednostkę,
 • zniszczenie przez pożar lub powódź ważnego zakładu jednostki,
 • ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie wdrażania restrukturyzacji jednostki,
 • znaczące zmiany cen aktywów lub kursów wymiany walut obcych mających związek z działalnością jednostki,
 • zaciągnięcie znaczących zobowiązań przez jednostkę,
 • udzielenie przez jednostkę wysokich gwarancji, poręczeń,
 • wniesienie sprawy do sądu lub otrzymanie pozwu przez jednostkę w sprawach wynikających ze zdarzeń, które nastąpiły po dniu bilansowym.

 

MSR 10 wskazuje również w swoich regulacjach na bardzo istotną kwestię związaną z zachowaniem jednej z fundamentalnych zasad opisywanych w Założeniach koncepcyjnych do MSR/MSSF, czyli kontynuacji działalności jednostki.

Jeżeli po dniu bilansowym sytuacja finansowa i wyniki jednostki wskazują na zagrożenie kontynuacji działalności, to powinno się uwzględnić ten fakt w sprawozdaniu finansowym. W takiej sytuacji nie powinno być ono sporządzane przy założeniu kontynuacji działalności, co oznacza konieczność aktualizacji polityki rachunkowości jednostki. Zachodzi wówczas potrzeba weryfikacji przydatności posiadanych aktywów zgodnie z procedurą opisaną w MSR 36 Utrata wartości aktywów.

Podstawa prawna: KSR 7 Zdarzenia po dniu bilansowym

dr Katarzyna Trzpioła

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31737 )
Array ( [docId] => 31737 )