Relacje publiczno-prywatnych wyjaśnia standard rachunkowości

Kategoria: KSR
Data: 01-04-2017 r.

Zasady rachunkowe, które obowiązują spółkę przy rozliczeniach z podmiotem publicznym są podobne, jak przy kontraktach z innymi podmiotami prywatnymi. Pomocą w ewidencji księgowej umów o partnerstwie publiczno-prywatnym ma być nowy Krajowy Standard Rachunkowości nr 10.

Krajowy Standard Rachunkowości nr 10 określa zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz prezentacji i ujawniania w sprawozdaniu finansowym umów określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 696 ze zm.).

Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym to umowy, których przedmiotem jest:

  • kompleksowa modernizacja (ulepszenie) budynków użyteczności publicznej,

  • budowa drogi gminnej, powiatowej lub wojewódzkiej i infrastruktury towarzyszącej,

  • budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego,

  • budowa parkingu miejskiego,

  • budowa instalacji przetwarzania odpadów komunalnych

Umowy wieloletniej współpracy

 

Standard może być stosowany do aktywów i zobowiązań oraz przychodów i kosztów wynikających z innych umów, których przedmiotem jest wspólna, wieloletnia współpraca strony publicznej i strony prywatnej, polegająca na:

  • budowie nowego lub ulepszeniu istniejącego środka trwałego, w celu jego wykorzystania do świadczenia usług na rzecz osób wskazanych przez stronę publiczną,

  • przeniesieniu prawa do użytkowania istniejącego środka trwałego należącego do strony publicznej na stronę prywatną, w celu świadczenia za jego pomocą usług na rzecz osób wskazanych przez stronę publiczną.

Koncesje na roboty budowlane

Standard ma zastosowanie również do umów koncesji na roboty budowlane lub usługi w rozumieniu art. 1 ust. 2 oraz art. 22 ustawy z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz.113).

Umowy koncesji na roboty budowlane dotyczą np. budowy:

  • płatnej autostrady,

  • kompleksu rekreacyjno-sportowego,

  • parkingu miejskiego

W przypadkach gdy przedmiotem umowy jest tylko projektowanie, finansowanie i budowa (lub ulepszenie) środka trwałego stosuje się postanowienia Krajowego Standardu Rachunkowości nr 3 „Niezakończone usługi budowlane”.

Ujmowanie w księgach rachunkowych

Podstawę do ustalenia wartości początkowej aktywów przeznaczonych do świadczenia usług w ramach partnerstwa, zobowiązań finansowych, rozliczeń międzyokresowych przychodów, aktywów finansowych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ustalenia przychodów i kosztów stron partnerstwa stanowią aktualna umowa oraz odpowiednia dokumentacja.

KSR nr 10 ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2017 r. Możliwe jest jednak jego wcześniejsze zastosowanie.

Jeżeli sprawozdanie finansowe strony partnerstwa podlega badaniu przez biegłego rewidenta, a strona ta jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach finansowych uwzględnienia wymaga odroczony podatek dochodowy.

Bogdan Świąder, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40231 )
Array ( [docId] => 40231 )