Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości zapasów

Kategoria: KSR
Data: 10-12-2013 r.

Na dzień bilansowy wartość zapasów objętych odpisem aktualizującym wykazuje się w bilansie w wartości pomniejszonej o te odpisy. W rachunku zysków i strat odpis aktualizujący wartość zapasów wykazuje się w pozycji „Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych” - w wariancie porównawczym w pozycji E.II oraz w wariancie kalkulacyjnym w pozycji H.II.

Trzeba pamiętać, że w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych odpisy aktualizujące będą wyłączone jako pozycje niepieniężne z części dotyczącej przepływów z działalności operacyjnej. W każdym przypadku odpis aktualizujący pomniejsza wynikającą z ksiąg rachunkowych wartość określonych składników zapasów, a późniejszy częściowy lub całkowity rozchód zapasów pociąga za sobą potrzebę ustalenia części odpisu wymagającego wyksięgowania w ślad za rozchodem.

Jeżeli spółka utrzymuje w ilości przekraczającej jej potrzeby gospodarcze uznane za normalne, to ilości nadmierne wycenia się w cenach sprzedaży netto, jeżeli są one niższe od cen nabycia, zakupu lub kosztów wytworzenia tych składników zapasów. Natomiast ilości przydatne gospodarczo wycenia się w cenach nabycia, zakupu lub w koszcie wytworzenia.

KSR 4 wyraźnie wskazuje, że jeżeli jednostka utrzymuje pełnowartościowe zapasy (np. wyrobów gotowych, towarów), przeznaczone do sprzedaży anonimowemu odbiorcy, w ilości nadmiernej w stosunku do możliwości ich zbycia w okresie uznanym za normalny, to wartość bilansowa tych nadmiernych aktywów nie powinna przekraczać wysokości cen sprzedaży netto uzyskiwanych za nie np. przy okresowych wyprzedażach.

 

Nie ma jednak podpowiedzi, w jaki konkretnie sposób należy tu dokładnie obliczyć kwotę odpisu aktualizującego. Jednostka powinna ustalić stosowane w tym zakresie zasady, przewidujące, że posiadany na dzień bilansowy stan takich zapasów dzieli się na części, z uwzględnieniem możliwości i polityki sprzedaży przewidzianej w kolejnych okresach przez jednostkę dla takich zapasów.

Oznacza to, że wartość bilansowa tego zapasu ustalona będzie jako suma:

  • wartości części zapasu przewidzianej do zbycia w ciągu okresu następującego po dniu bilansowym ustalonej - w zależności od tego, która z wartości na dzień bilansowy jest niższa - na poziomie cen nabycia, zakupu lub kosztu wytworzenia lub w wartości ceny sprzedaży netto,

  • wartości części zapasu przewidzianej do zbycia w kolejnym, późniejszym okresie, którą jednostka ustali na poziomie cen nabycia, zakupu lub kosztu wytworzenia lub odpowiednio zmniejszonej np. o określony procent ceny sprzedaży netto (w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33596 )
Array ( [docId] => 33596 )