Ewidencja księgowa kosztów wytworzenia nowych programów

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 23-12-2012 r.

Może się zdarzyć, że niektóre firmy będą ponosiły koszty na wytworzenie nowych programów finansowo-księgowych, które następnie będą sprzedawane potencjalnym klientom. Często w takich przypadkach część prac zleca się do firm zewnętrznych. W jaki sposób ewidencjonować tak poniesione koszty według MSR? Czy można potraktować takie koszty jako prace rozwojowe?

Koszty produkcji w toku

Ponoszone nakłady trzeba ujmować jako koszty produkcji w toku, ponieważ w opisanej sytuacji jednostka wytwarza produkt, który będzie sprzedawany klientom. Powyższe nakłady nie spełniają wymogów uznania ich za koszty prac rozwojowych.

Zauważmy, że zgodnie z § 6 MSR 2 zapasy to między innymi aktywa będące w trakcie produkcji przeznaczonej na taką sprzedaż. Z kolei § 10 MSR 2 wskazuje, że na cenę nabycia lub koszt wytworzenia zapasów składają się wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie doprowadzania zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu.

Trzeba sięgnąć do ustawy o rachunkowości

W MSR nie znajdziemy przepisu, który regulują kwestię ujmowania i wyceny dóbr, które podlegają wielokrotnej sprzedaży. Musimy więc zastosować analogię do art. 34 ust. 3 uor.

Przepis ten wskazuje, iż wytworzone przez jednostkę oprogramowanie komputerów, projekty typowe i inne produkty o podobnym charakterze, przeznaczone do sprzedaży, wycenia się w okresie przynoszenia przez nie korzyści ekonomicznych, nie dłuższym niż 5 lat, w wysokości nadwyżki kosztów ich wytworzenia nad przychodami według cen sprzedaży netto, uzyskanymi ze sprzedaży tych produktów w ciągu tego okresu.

 

Ewidencja księgowa

Oznacza to, że w chwili sprzedaży takiego programu równowartość przychodów ze sprzedaży należy zaksięgować również jako koszt, dopóki nie zostanie zaliczona do kosztów cała wartość nakładów.

Podstawa prawna:

  • par. 6, par. 10 MSR 2 „Zapasy”;
  • art. 34 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor.

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31754 )
Array ( [docId] => 31754 )

Array ( [docId] => 31754 )