MSR 16 Koszty demontażu stanowią element ceny nabycia

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 17-05-2017 r.

Zobowiązania z tytułu wycofania z eksploatacji, rekultywacji itp. zgodnie z MSR 16 powinny być dodane lub odjęte od ceny nabycia bądź kosztu wytworzenia składnika aktywów, którego zobowiązanie to dotyczy. Zwróć uwagę, iż regulacja MSR różni się w tym zakresie od regulacji UoR, która podobnie jak KSR 6 nie przewiduje takiego rozwiązania.

MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe” wymagają w przypadku zastosowania MSSF po raz pierwszy, aby w momencie początkowego ujęcia składnika aktywów lub w momencie późniejszej identyfikacji ciążącego na jednostce prawdopodobnego obowiązku poniesienia nakładów w związku z jego wycofaniem z eksploatacji zobowiązanie to zostało ujęte na podstawie ciążącego na jednostce obowiązku w wartości początkowej składnika aktywów. W takim przypadku skorygowana, podlegająca amortyzacji wartość składnika aktywów, jest następnie prospektywnie amortyzowana przez pozostały okres użytkowania tego składnika aktywów. Regulacje MSR 16 i KIMSF 1 wymagają jednocześnie od jednostki dokonywania okresowej analizy oraz oceny takich elementów, jak zmiana wartości szacunkowych oraz elementów dyskontujących oraz kwantyfikacja ich wpływu na wynik finansowy okresu.

 

Stosując MSSF po raz pierwszy, jednostki nie muszą jednak spełniać powyższych wymogów dotyczących zmian tego rodzaju zobowiązań, które wystąpiły przed dniem przejścia na MSSF. Jeżeli jednostka zastosuje to zwolnienie, wówczas:

  • wycenia zobowiązanie na dzień przejścia na MSSF zgodnie z MSR 37;
  • w stopniu, w jakim zobowiązanie jest objęte postanowieniami MSSF 1, szacuje kwotę, która zostałaby uwzględniona w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia odnośnego do składnika aktywów, w momencie kiedy zobowiązanie powstało po raz pierwszy, poprzez wsteczne zdyskontowanie zobowiązania do tej daty przy zastosowaniu w tym celu najlepszych szacunków, skorygowanych o ryzyko stóp dyskontowych, które miałyby zastosowanie do tego zobowiązania w okresie objętym kalkulacją;
  • oblicza zakumulowaną amortyzację tej kwoty na dzień przejścia na MSSF, na podstawie bieżącego szacunku okresu użytkowania składnika aktywów, stosując w tym celu politykę amortyzacji przyjętą przez jednostkę zgodnie z MSSF.
Przykład:

Wpływ zobowiązania z tytułu wycofania z eksploatacji na wartość początkową rzeczowego aktywa trwałego 
Spółka zajmująca się utylizacją odpadów komunalnych (wysypisko śmieci) poniosła wydatki na przygotowanie nowej działalności w kwocie 20.000.000,00 zł (zakup gruntu). W związku z obowiązującymi przepisami prawa spółka jest zobligowana do rekultywacji terenów po okresie eksploatacji. Okres eksploatacji wysypiska wynosi 10 lat. Zgodnie z najlepszą wiedzą jednostki wydatki ponoszone w latach od t + 11 do t + 15 na rekultywację terenu wyniosą odpowiednio:

Okres

T + 11

T + 12

T + 13

T + 14

T + 15

PLN

1.500.000,00

1.500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00


Inflacja wynosi odpowiednio 3,5% w latach t + 11 – t + 13 oraz 2,5% w latach t + 14 – t + 15. Stałe ryzyko prowadzenia działalności komunalnej wynosi 2%. Spółka co roku dokonuje testu na utratę wartości posiadanego gruntu. Wartość końcowa gruntu wynosi 0,00 PLN.

Jednostka dokonała obliczeń i uzyskała następujące wartości przyszłego zobowiązania związanego z likwidacją miejsca prowadzenia działalności:

Okres

T + 11

T + 12

T + 13

T + 14

T + 15

PLN

1.500.000,00

1.500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Wartość zdyskontowana

832.365,75

788.972,28

249.280,34

269.986,43

258.360,22


Wartość początkowa środka trwałego wynosi 22.398.965,02 zł.
W przykładzie pominięto kwestię wpływu w kolejnych okresach zmiany danych szacunkowych, jak również elementów dyskontujących (inflacja, ryzyko) na wynik okresu i wartość składnika rzeczowych aktywów trwałych.Przykład:

Zastosowanie regulacji MSSF 1 w zakresie stosowania KIMSF 1 i MSR 16

Dane jak w przykładzie powyżej. Wycena zobowiązania na dzień przejścia na MSSF zgodnie z MSR 37: 4.500 PLN. Założenie: dzień przejścia na MSSF jest w 4. roku użytkowania składnika majątkowego – wartość zdyskontowana przyszłego zobowiązania wynosić powinna 2.887.538,69 zł.
Kwota odniesiona jako koszt na wynik finansowy w związku z odwróceniem dyskonta wynosi 488.573,67 zł = (2.887.538,69 zł – 2.398.965,02 zł).

Okres

T + 7

T + 8

T + 9

T + 10

T + 11

PLN

1.500.000,00

1.500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Wartość zdyskontowana

1.031.155,21

977.398,31

308.814,63

292.715,29

277.455,25


Obliczenia w tabeli powyżej zgodnie ze wzorem na wartość bieżącą przyszłego zobowiązania

PV= FV / (1+d)^n

gdzie:

PV – wartość bieżąca,

FV – przyszła wartość zobowiązania,

d – stopa dyskontowa,

n – liczba okresów dyskontowych


Przyjmując założenie, że dzień przejścia jest w 4. roku użytkowania składnika majątkowego, wówczas wartość początkowa na dzień przejścia wyniesie 22.398.965,02 zł minus 8.959.586,00 zł. Wartość netto środka trwałego powinna więc wynosić 13.439.379,02 zł.
Jednocześnie skumulowany wpływ korekt na kapitał własny na dzień przejścia wynosi (zakładając, że jednostka dokonała na dzień przejścia wyłącznie w zakresie ujęcia rezerwy w wartości początkowej) 959.586,01 zł (wyższa amortyzacja) plus 488.573,67 zł (odwrócenie dyskonta), to jest łącznie 1.448.159,68 zł.

Źródło:

Opracowanie własne na podstawie MSSF 1, MSR 16 i KIMSF 1


Tagi: msr 16

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40359 )
Array ( [docId] => 40359 )