Wyłączenie możliwości zaliczania do kosztów płatności gotówkowych powyżej limitu

Kategoria: MSR/MSSF
Autor: Tomasz Krywan
Data: 14-05-2017 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. nastąpiło obniżenie limitu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Spowodowało to, że obecnie znacznie częściej niż do końca 2016 roku przedsiębiorcy są obowiązani do dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Obowiązek taki obecnie istnieje, jeżeli:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15.000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Obniżeniu wskazanego limitu towarzyszyło dodanie przepisów art. 22p ustawy o PIT oraz art. 15d ustawy o CIT. Przepisy te wyłączają możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanych z naruszeniem obowiązku dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego.

I tak z art. 22p ust. 1 ustawy o PIT oraz art. 15d ust. 1 ustawy o CIT wynika, że podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej kwota płatności dotyczyła transakcji określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. A zatem od 1 stycznia 2017 r. płatności dokonywane z naruszeniem obowiązku dokonywania za pośrednictwem rachunku płatniczego nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Na początku lutego 2017 roku podatnik kupił towary handlowe za łączną kwotę 21.265,75 zł (17.289,23 zł netto + 3.976,52 zł VAT), dokonując zapłaty gotówką. Kosztu nabycia tych towarów podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Podkreślić przy tym należy, że transakcją określoną w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej jest cała transakcja, a nie tylko jej nadwyżka ponad 15.000 zł. W konsekwencji kwoty, która nie stanowi kosztów uzyskania przychodów na podstawie omawianych przepisów, nie należy pomniejszać o 15.000 zł.

Uważam przy tym, że w przypadku płatności tylko częściowo dokonywanych przelewem, które dotyczą zakupów opodatkowanych podatkiem VAT, części płatności dokonywane przelewem należy proporcjonalnie przyporządkowywać do kwot podatku VAT. Nie jest według mnie dopuszczalne przyjmowanie, że kwoty płacone przelewem dotyczą tylko części netto dokonywanych zakupów.

Wróćmy do poprzedniego przykładu i załóżmy, że część płatności tj. 9.500 zł, podatnik dokonał przelewem. W takim przypadku koszt zakupu towarów handlowych podzielić trzeba będzie na dwie części, tj.:

  1. część przypadającą na płatność przelewem, tj. 7723,58 zł netto + 1.776,42 zł (łącznie 9.500 zł) – część ta może zostać zaliczona do podatkowych kosztów uzyskania przychodów podatnika, przy czym jeżeli z tytułu zakupu podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia do kosztów uzyskania przychodów może zaliczyć kwotę 7.723,58 zł,
  2. część przypadającą na płatność gotówką, tj. 9.565,65 zł + 2.200,10 zł (łącznie 11.765,75 zł) – część ta nie stanowi kosztu uzyskania przychodów podatnika.
Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40366 )
Array ( [docId] => 40366 )