Ewidencja wyniku na sprzedaży środka trwałego zgodnie z MSR

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 05-12-2012 r.

Zgodnie z MSR w sprawozdaniu z przychodów i kosztów oraz innych całkowitych dochodów (sprawozdaniu z całkowitych dochodów) należy prezentować osobno pozycje przychodów i kosztów, które są istotne. Jak prezentować zgodnie z MSR pozycję „Wynik na sprzedaży środka trwałego” w rachunku zysków i strat?

Zgodnie z MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych § 97 i 98 w sprawozdaniu z przychodów i kosztów oraz innych całkowitych dochodów (sprawozdaniu z całkowitych dochodów) należy prezentować osobno pozycje przychodów i kosztów, które są istotne. Jednostka ujawnia osobno ich rodzaj i kwotę.

Dotyczy to w szczególności zbycia rzeczowych aktywów trwałych. Przy czym można to bezpośrednio zrobić w sprawozdaniu finansowym lub w notach objaśniających (co jest częściej praktykowane).

Wśród wskazanych pozycji kosztowych jedynie wycena środka trwałego może być potraktowana, jako koszt bezpośrednio związany ze sprzedażą, zatem wpływający na wynik z tej sprzedaży.

Podstawa prawna:

  • rozporządzenie Komisji (WE) nr 1274/2008 z 17 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Rachunkowości (MSR) 1.

dr Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31741 )
Array ( [docId] => 31741 )