Jak wyceniać nieruchomości inwestycyjne w trakcie budowy zgodnie z MSR

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 16-12-2012 r.

Jeżeli przyszły cel funkcjonowania nieruchomości zostaje określony jako czerpanie korzyści z czynszów lub utrzymywanie ze względu na zwiększenie wartości i jednocześnie nieruchomość ta nie będzie wykorzystywana przy produkcji, dostawach dóbr, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych, to już na etapie jej budowy należy zastosować zasady określone w MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne.

Zgodnie z ogólnymi zasadami wyceny nieruchomości inwestycyjnych po początkowym ujęciu w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia, jednostka wycenia je zgodnie z wybranym w polityce rachunkowości modelem wyceny:

  • wartości godziwej lub
  • w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia zgodnie z zasadami scharakteryzowanymi w Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 16 Rzeczowe aktywa trwałe.

Wybrana metoda musi być stosowana do wszystkich posiadanych nieruchomości inwestycyjnych.

W przypadku większości nieruchomości inwestycyjnych bardziej uzasadnione wydaje się zastosowanie modelu wartości godziwej. Z definicji nieruchomości inwestycyjnej wynika bowiem, że celem jej po-siadania jest uzyskanie przyszłych korzyści lub zwiększenie wartości danego składnika, dlatego też przy-jęcie modelu ceny nabycia lub kosztu wytworzenia i ponoszenie kosztów z tyt. odpisów amortyzacyjnych w znacznie mniejszym stopniu odzwierciedla charakter inwestycji.

Zastosowanie modelu wartości godziwej w przypadku nieruchomości inwestycyjnych będących jeszcze w trakcie wytwarzania może jednak okazać się dość problematyczne.

Wynika to z faktu, iż nie zawsze jest możliwe oszacowanie wiarygodnej ceny, za jaką nieruchomość będąca w danym dniu na określonym etapie budowy mogłaby zostać wymieniona pomiędzy zainteresowanymi i poinformowanymi stronami w bezpośrednio zawartej transakcji.

Podstawa prawna:

  • MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne.

Autor: Aneta Piechota, asystent biegłego rewidenta

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31746 )
Array ( [docId] => 31746 )