Jakie są etapy sprawnego przejścia z ustawy o rachunkowości na MSSF

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 16-12-2012 r.

Możemy wydzielić 6 etapów procesu przejścia z ustawy o rachunkowości na MSSF. Trzeba pamiętać o przepisach MSSF 1, którego celem jest umożliwienie podmiotom sprawnego przejścia na MSSF. O czym trzeba pamiętać?

1. Trzeba ustalić nowe zasady rachunkowości

Należy ustalić nowe zasady rachunkowości na bazie MSSF i ich interpretacji, obowiązujących na dzień sprawozdawczy. Następnie ustalamy różnice w ujęciu, wycenie oraz prezentacji aktywów i pasywów, przychodów i kosztów, zysków i strat, przepływów pieniężnych, występujące między polityką rachunkowości opracowaną na bazie ustawy o rachunkowości i MSSF.

2. Ustalamy zakres korzystania ze zwolnień od retrospektywnego stosowania standardów

Jedna z podstawowych zasad przekształcenia sprawozdań finansowych na zgodne z MSSF mówi o retrospektywnym (z mocą wsteczną) stosowaniu wszystkich wersji standardów i interpretacji obowiązujących na datę sprawozdawczą, tj. na dzień bilansowy, na który sporządzane będzie pierwsze roczne sprawozdanie finansowe, zgodne z MSSF.

3. Określamy datę przejścia na MSSF

Jeśli spółki zdecydowały się na rozpoczęcie stosowania MSSF, muszą ustalić datę przejścia na MSSF oraz okresy porównawcze. Za dzień przejścia na MSSF uznaje się początek najwcześniejszego okresu, za który jednostka prezentuje dane porównawcze zgodnie z MSSF w swoim pierwszym sprawozdaniu. Sprawozdanie ze stanu początkowego sytuacji finansowej (dawniej: bilans otwarcia według MSSF) uważane jest sprawozdanie z sytuacji finansowej jednostki sporządzone na dzień przejścia na MSSF.

4. Sporządzamy sprawozdanie ze stanu początkowego sytuacji finansowej na datę przejścia na MSSF

Etap ten wymaga ujęcia wszystkich aktywów i zobowiązań, które powinny zostać włączone do sprawozdania zgodnie z MSSF, oraz wyeliminowania tych, które wykazywano, bazując na ustawie o rachunkowości (np. ZFŚS), a które nie spełniają definicji aktywów lub pasywów według MSSF.

5. Sporządzamy sprawozdanie finansowego za okres porównywalny

Sprawozdanie finansowe za okres porównywalny powinno składać się z następujących części:

 • sprawozdania z sytuacji finansowej jednostki,
 • sprawozdania z całkowitych dochodów,
 • sprawozdania ze zmian w kapitale własnym,
 • sprawozdania z przepływów pieniężnych.

6. Sporządzamy sprawozdanie finansowe zgodnie MSSF

Sprawozdanie to powinno obejmować następujące elementy:

 • sprawozdanie z sytuacji finansowej na koniec okresu,
 • sprawozdanie z całkowitych dochodów za dany okres,
 • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres,
 • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres,
 • informacje dodatkowe o przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające,
 • sprawozdanie z sytuacji finansowej na początek najwcześniejszego porównawczego okresu, w którym jednostka zastosowała zasady (politykę) rachunkowości retrospektywnie lub dokonała retrospektywnego przekształcenia pozycji w sprawozdaniu finansowym bądź przeklasyfikowała pozycje w swoim sprawozdaniu finansowym.

Podstawa prawna:

 • MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych
 • MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości Finansowej po raz pierwszy;
 • MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe;
 • MSR 36 Utrata wartości aktywów.

Autor: Paulina Arendarska, starszy konsultant, ECA Seredyński i Partnerzy Sp. z o.o.

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31745 )
Array ( [docId] => 31745 )