Jakie są skutki wyceny nieruchomości inwestycyjnych

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 17-12-2012 r.

Skutki wyceny nieruchomości inwestycyjnych należy zaliczyć do pozostałych przychodów lub kosztów operacyjnych okresu sprawozdawczego, w którym przeprowadzono wycenę. Sprawdźmy, co na ten temat mówią MSR, a co ustawa o rachunkowości? Prześledźmy ewidencję księgową na przykładzie.

Inwestycje to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (udziałów w zyskach) lub innych pożytków, w tym również z transakcji handlowej, a w szczególności aktywa finansowe oraz te nieruchomości i wartości niematerialne i prawne, które nie są użytkowane przez jednostkę, lecz są posiadane przez nią w celu osiągnięcia tych korzyści (art. 3 ust.1 pkt 17 ustawa o rachunkowości).

Zauważmy, że zgodnie z § 5 MSR 40, nieruchomość inwestycyjna to nieruchomości (grunt, budynek lub część budynku albo oba te elementy), które właściciel lub leasingobiorca w leasingu finansowym:

  • wykorzystuje w celu osiągnięcia przychodów z czynszów lub
  • utrzymuje w posiadaniu w celu osiągnięcia korzyści z tytułu przyrostu ich wartości.

Warunki ujęcia nieruchomości inwestycyjnej w aktywach są spójne z ogólnymi warunkami ujmowania rzeczowych aktywów trwałych, a mianowicie:

  • przyszłe korzyści ekonomiczne muszą być pewne,
  • można wiarygodnie ustalić cenę nabycia lub koszt wytworzenia.

 

Przykład

Załóżmy, że nastąpiło przekwalifikowanie nieruchomości o wartości początkowej 1.200.000 zł i dotychczasowym umorzeniu 100.000 zł do nieruchomości inwestycyjnych. Wartość rynkową nieruchomości inwestycyjnej ustalono na poziomie 1.400.000 zł.

Ewidencja księgowa będzie przebiegać następująco:

  • Ma „Środki trwałe” 1.200.000 zł,
  • Wn „Umorzenie środków trwałych” 100.000 zł,
  • Wn „Inwestycje długoterminowe - nieruchomości inwestycyjne” 1.400.000 zł,
  • Ma „Pozostałe przychody operacyjne” 300.000 zł.

Podstawa prawna:

  • MSR 40 Nieruchomości inwestycyjne,
  • art. 3 ust.1 pkt 17 ustawy o rachunkowości.

Autor: Paweł Sałdyka, autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31747 )
Array ( [docId] => 31747 )