Kapitalizacja różnic kursowych w MSR 23

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 22-12-2012 r.

MSR 23 dopuszcza kapitalizację wyłącznie tych różnic kursowych, które korygują koszty odsetek. W praktyce, w ewidencji różnic kursowych ukształtowały się w tym zakresie dwa podejścia.

Pierwsze podejście zakłada, że aktywowaniu podlegają dodatnie i ujemne różnice kursowe stanowiące korektę ujętych odsetek, będącą różnicą między kosztami finansowania, które jednostka poniosłaby, gdyby zaciągnęła kredyt w walucie funkcjonalnej, a faktycznie poniesionymi kosztami finansowania z tytułu zaciągniętego kredytu w walucie obcej.

Metoda ta wymaga ustalenia teoretycznych odsetek, jakie powstałyby, gdyby jednostka zaciągnęła kredyt w walucie funkcjonalnej. Kwota ta byłaby granicą, do jakiej można aktywować koszt odsetek i różnic kursowych zaciągniętych w kredycie w walucie innej niż funkcjonalna.

Drugie podejście. Zgodnie z drugim podejściem kwotę odsetek w walucie obcej traktuje się jako instrument wbudowany, gdzie kwotą bazową jest wartość odsetek według kursu waluty z dnia otrzymania kredytu i np. forwardu na walutę. W momencie zapłaty odsetek ich wartość ustalana jest zawsze według kursu bazowego, a jej wartość korygowana jest o różnice kursowe, które powstały między dniem zapłaty a dniem powstania zobowiązania. W tej metodzie krańcowy koszt ujmowany w wartości początkowej składnika majątkowego byłby równy wartościowo rozchodowi waluty z rachunku walutowego (zgodnie z przyjętą przez jednostkę metodą: FIFO, średnioważoną).

Zgodnie z MSR 23 koszty finansowania zewnętrznego, które można bezpośrednio przyporządkować nabyciu, budowie lub wytworzeniu dostosowywanego składnika aktywów, ujmuje się jako część ceny nabycia lub kosztu wytworzenia tego składnika.

Podstawa prawna:

  • MSR 23.

Autor: Piotr Kęska, starszy konsultant, ECA Seredyński i Partnerzy sp. z o.o
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31751 )
Array ( [docId] => 31751 )