Już obowiązuje MSSF 14 "Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe”

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 14-01-2016 r.

MSSF 14 dotyczy działalności o regulowanych cenach. Standard ten jest określany jako tzw. standard tymczasowy i stanowi część większego projektu dotyczącego działalności o regulowanych cenach.

Celem tego standardu jest zwiększenie porównywalności sprawozdań finansowych jednostek zaangażowanych w działalność podlegającą regulacji cen. IASB otrzymała wiele wniosków o umieszczenie w MSSF konkretnych wytycznych dotyczących rozliczania działalności, w której stawko podlegają regulacji. W efekcie opublikowano nowy MSSF 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe” w ramach większego projektu poświęconego porównywalności sprawozdań finansowych jednostek działających w obszarach, w których ceny podlegają regulacji przez określone organy regulacyjne bądź nadzorcze (w obszarach dystrybucji energii elektrycznej i ciepła, sprzedaż energii i gazu, usług telekomunikacyjne itp.).

 

MSSF 14 dotyczy tylko jednostek, które przyjmują MSSF 1 jako jednostki stosujące MSSF po raz pierwszy. Pozwala on jednostkom do ujmowania kwot wynikających z działalności o regulowanych cenach, zgodnie z dotychczas stosowanymi zasadami rachunkowości. Zastosowanie MSSF 14 jest dozwolone natomiast wtedy, gdy jednostka prowadzi działalność objętą regulacjami cen i w sprawozdaniach finansowych sporządzanych zgodnie z wcześniej stosowanymi zasadami rachunkowości ujmowała kwoty kwalifikujące się do uznania za „salda pozycji odroczonych”. Przyjrzyjmy się zatem kluczowym postanowieniom standardu.

Zakres

MSSF 14 ma zastosowanie jedynie do jednostek stosujących MSSF po raz pierwszy i prowadzących działalność opartą na cenach regulowanych. Jednostki nie mogą zmienić swoich zasad rachunkowości tak, aby rozpocząć ujmowanie regulacyjnych rozliczeń międzyokresowych, które nie były ujmowane zgodnie z poprzednimi zasadami rachunkowości. Standard nie dotyczy jednostek dominujących na danym rynku (tzw. jednostki samoregulujące, które decydują się na samoregulację, aby uniknąć interwencji państwa. Jednostka samoregulująca może zastosować standard w następujących przypadkach:

  1. jej własny organ zarządzający ustala ceny zarówno w interesie klientów, jak i w celu zapewnienia płynności w ramach określonego systemu oraz

  2. system ten podlega nadzorowi.

Ujmowanie, wycena, utrata wartości

Jednostka może nadal stosować dotychczasowe zasady rachunkowości w zakresie zastosowania MSSF po raz pierwszy odnośnie do regulacyjnych rozliczeń międzyokresowych. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy stosować regulacje specyficznego standardu i tylko pozostała pozycja może być ujmowana zgodnie z MSSF 14. Aby ocenić, jakie inne standardy mogą mieć zastosowanie i jak mogą one oddziaływać z dotychczasowymi zasadami rachunkowości, wymagana jest indywidualna analiza.

MSSF 14 nie odnosi się w szerszym zakresie do zasad rachunkowości dla działalności o regulowanych cenach, a jedynie określa zasady wykazywania pozycji stanowiących przychody bądź koszty kwalifikujące do ujęcia ich w wyniku obowiązujących przepisów w zakresie regulacji cen, a które w świetle innych MSSF nie spełniają warunków ujęcia jako składniki aktywów lub zobowiązania.

Prezentacja

Zgodnie z opublikowanym MSSF 14 takie pozycje powinny natomiast podlegać prezentacji w odrębnej pozycji sprawozdania z pozycji finansowej (bilansu) odpowiednio w aktywach oraz w pasywach. Jednocześnie pozycje te nie powinny podlegać podziałowi na część wykazywaną w ramach aktywów/pasywów bieżących (obrotowych) i niebieżących (trwałych). Dlatego „pozycje odroczone” wykazywane w ramach aktywów są określane jako „salda debetowe pozycji odroczonych”, natomiast te, które są wykazywane w ramach pasywów – jako „salda kredytowe pozycji odroczonych”.

Łącznie zmiany wszystkich regulacyjnych pozycji międzyokresowych dzieli się pomiędzy inne całkowite dochody (ICD) i rachunek zysków i strat. Kwota wykazana w rachunku zysków i strat jest prezentowana w oddzielnej linii pod sumą wyniku finansowego. Jednostka prezentująca wskaźnik EPS powinna przedstawić go w rachunku zysków i strat, odpowiednio z wyłączeniem lub uwzględnieniem zmian w regulacyjnych rozliczeniach międzyokresowych.

W odniesieniu do „pozycji odroczonych” wykazywanych w ramach pozostałych dochodów całkowitych jednostki są zobowiązane do ich przedstawienia w przekroju pozycji, które zgodnie z innymi MSSF:

  • nie zostaną przeklasyfikowane do zysków lub strat,

  • zostaną przeklasyfikowane do zysków i strat w przypadku wystąpienia określonych okoliczności.

Ujawnienia

Podstawowe wymogi odnośnie do informacji do ujawnienia dotyczą przede wszystkim informacji na temat charakteru i ryzyka dotyczącego regulacji oraz ich wpływu na sprawozdanie finansowe. Ujawnienia obejmują:

  1. opis charakteru i zakres regulacji cen;

  2. podstawę ujęcia i wyceny regulacyjnych rozliczeń międzyokresowych;

  3. wyjaśnienie poszczególnych rodzajów działalności o regulowanych stawkach;

  4. uzgodnienie wartości bilansowej kategorii odroczonych sald z regulowanej działalności na początek i koniec okresu;

  5. stopę zwrotu lub dyskonta zastosowaną do uwzględnienia wartości pieniądza w czasie.

Okres obowiązywania

Standard wszedł w życie 1 stycznia 2016 r.

MSR 14 „Regulacyjne rozliczenia międzyokresowe”

Grzegorz Magdziarz, biegły rewident

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38362 )
Array ( [docId] => 38362 )