MSR nie dopuszcza zastosowania wyceny rozchodu zapasów metodą LIFO

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 22-04-2013 r.

Raz przyjęta metoda rozchodu zapasów powinna być jednakowa dla wszystkich grup materiałów, wyrobów gotowych czy towarów. Przyjmowanie różnych sposobów rozchodu zapasów jest błędem i zafałszowuje wynik finansowy jednostki.

Jednostka powinna określić w swojej polityce rachunkowości sposób ewidencji rozchodu zapasów w postaci rzeczowych aktywów obrotowych, przy czym (zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy o rachunkowości, dalej: UoR) - można te aktywa wyceniać:

  • według cen przeciętnych, tj. ustalonych w wysokości średniej ważonej cen (kosztów) danego składnika aktywów;
  • przyjmując, że rozchód składnika aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najwcześniej nabyła (wytworzyła) - metoda FIFO;
  • przyjmując, że rozchód składników aktywów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników aktywów, które jednostka najpóźniej nabyła (wytworzyła) - metoda LIFO;
  • w drodze szczegółowej identyfikacji rzeczywistych cen (kosztów) składników aktywów, które dotyczą ściśle określonych przedsięwzięć, niezależnie od daty zakupu lub wytworzenia tych składników.

Wśród praw wyboru najważniejsze znaczenie mają instrumenty materialnej polityki bilansowej. Sposoby ewidencji, wyceny bieżącej oraz wyceny bilansowej zapasów umożliwiają wielowariantową prezentację aktywów obrotowych w sprawozdaniach finansowych.

 

Brak KSR dotyczących rozchodu zapasów. Na gruncie przepisów międzynarodowych kwestia ta uregulowana jest w MSR 2 Zapasy. Rozwiązania przyjęte w MSR nr 2 są ogólnie zbieżne z przepisami UoR. Według MSR nr 2 wycena zapasów powinna być ujęta w wysokości kosztu (wartości początkowej) lub według ceny sprzedaży netto, w zależności od tego, która z kwot jest niższa.

Do grupy zapasy według MSR nr 2 Zapasy zalicza się aktywa:

  1. przeznaczone do sprzedaży w toku zwykłej działalności gospodarczej;
  2. będące w trakcie produkcji przeznaczonej na taką sprzedaż;
  3. mające postać materiałów lub składników zużywanych w procesie produkcyjnym lub w
  4. trakcie świadczenia usług.

Podstawa prawna:

  • art. 34 ust. 4 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz.U.2013 r., poz.330),
  • MSR 2 Zapasy.

Grzegorz Magdziarz, biegły rewident


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31761 )
Array ( [docId] => 31761 )

Array ( [docId] => 31761 )