MSSF 9 zacznie obowiązywać dopiero od 2015 r.

Kategoria: MSR/MSSF
Data: 28-12-2012 r.

Data wejścia w życie MSSF 9 została odroczona. Ma on zacząć obowiązywać w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2015 r. lub po tej dacie z możliwością wcześniejszego zastosowania.

Ostatnie debaty poświęcone proponowanym poprawkom ujawniły obawy potencjalnych użytkowników dotyczące kosztów retrospektywnego zastosowania MSSF 9.

RMSR zdecydowała, że w takiej sytuacji lepiej będzie zgodzić się na ujawnienie dodatkowych informacji zamiast przekształcania w celu przedstawienia inwestorom wyników przejścia z MSR 39 na MSSF 9 bez zbędnego obciążania podmiotów sprawozdawczych wysiłkiem związanym z przekształcaniem sprawozdań finansowych za okresy porównawcze.

Wprowadzone poprawki to modyfikacje do MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie”, wprowadzające dodatkowe wymogi dotyczące okresu sprawozdawczego, w którym po raz pierwszy zastosowano MSSF 9:

  • podmiot musi ujawnić zmiany klasyfikacji aktywów i zobowiązań finansowych, oddzielnie wykazując zmiany wartości bilansowych dla poszczególnych kategorii wyceny zgodnie z MSR 39 oraz zmiany wartości bilansowych wynikające ze zmiany kryteriów wyceny w chwili przejścia na MSSF 9;
  • w przypadku aktywów i zobowiązań finansowych, których reklasyfikacja spowodowała wycenę po koszcie zamortyzowanym, jednostka musi ujawnić:
    - wartość godziwą aktywów lub zobowiązań finansowych na koniec okresu sprawozdawczego;
    - zysk lub stratę na wartości godziwej, które byłyby ujęte w wyniku finansowym w okresie sprawozdawczym, gdyby składnik aktywów finansowych nie uległ reklasyfikacji;
    - efektywną stopę procentową określoną
Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31756 )
Array ( [docId] => 31756 )

Array ( [docId] => 31756 )