Czym są aktywa finansowe

Autor: Woźniak Wojciech
Data: 10-07-2012 r.

Aktywa finansowe są jednym ze składników majątku przedsiębiorstwa. Podlegają one ustawie o rachunkowości i mogą być aktywami pieniężnymi, instrumentami kapitałowymi, prawem do wymiany instrumentów finansowych na korzystnych warunkach oraz prawem do otrzymania aktywów pieniężnych.

Aktywa finansowe

Ustawa o rachunkowości opisuje aktywa w bilansie jednostkowym jako aktywa finansowe lokowane w zależności od ich okresu zapadalności. W przypadku aktywów obrotowych są to inwestycje krótkoterminowe, w aktywach trwałych inwestycje długoterminowe.

Ustawa o rachunkowości podaje również odmienną klasyfikację aktywów finansowych do celów ich prezentacji w bilansie. Widnieją one tam jako:

  • udziały lub akcje,
  • papiery wartościowe i udzielone pożyczki,
  • inne długoterminowe aktywa finansowe.

Sposób prezentowania aktywów finansowych w bilansie uzależniony jest od:

  • metody, która została zastosowana w celu wyceny aktywów,
  • intencji przedsiębiorstwa związanych z posiadanymi aktywami,
  • tego, czy przedsiębiorstwo jest jednostką kapitałową, bądź pozostałą.

Aktywa długo oraz krótkoterminowe

Aktywami długoterminowymi są instrumenty kapitałowe, które dają prawo do majątku innej jednostki, po spłaceniu wszystkich zobowiązań pozostałych wierzycieli. Mogą być to odpowiednio udziały lub akcje przedsiębiorstwa, inne papiery wartościowe firmy, pożyczki lub inne składniki majątku. A także udziały lub akcje posiadane przez firmę w innych przedsiębiorstwach, obce obligacje, inne obce obligacje, pożyczki dla innych firm.

Aktywami krótkoterminowymi określa się aktywa finansowe, które w ciągu dwunastu miesięcy od dnia bilansowego wystawione zostaną do sprzedaży. Mogą być to środki pieniężne w walutach obcych i krajowej, czeki i weksle, również instrumenty kapitałowe wymienione w aktywach długoterminowych jednak z wymaganym czasem sprzedaży do dwunastu miesięcy.


Zobacz także:

Woźniak Wojciech

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31784 )
Array ( [docId] => 31784 )

Array ( [docId] => 31784 )