Podmioty powiązane kapitałowo według ustawy o rachunkowości

Data: 05-09-2013 r.

O tym, czy spółki są podmiotami powiązanymi decyduje możliwość ich wspólnej kontroli, udziałów oraz wpływu na politykę operacyjną i finansową przez wspólnika. Ustawa o rachunkowości określa jednostki powiązane jako grupę jednostek obejmującą jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora, jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone.

Ustawa precyzuje także co uznajemy za bezpośrednią kontrolę. Jest zdolność jednostki do kierowania polityką finansową i operacyjną innej jednostki, w celu osiągania korzyści ekonomicznych z jej działalność. Z kolei współkontrola to zdolność wspólnika jednostki współzależnej na równi z innymi wspólnikami, na zasadach określonych w zawartej pomiędzy nimi umowie, umowie spółki lub statucie do kierowania polityką finansową i operacyjną tej jednostki, w celu osiągania wspólnie korzyści ekonomicznych z jej działalności oraz.

Ustawowa definicja „znaczącego wpływu” określa rodzaj kontroli lub współkontroli, zdolność jednostki do wpływania na politykę finansową i operacyjną innej jednostki, w szczególności przez: - udział w podejmowaniu decyzji w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty, - zasiadanie w organie zarządzającym, nadzorującym lub administrującym, - przeprowadzanie istotnych transakcji z tą jednostką, - udostępnianie tej jednostce informacji technicznych o zasadniczym znaczeniu dla jej działalności, - możliwość wymiany członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących.

Kiedy podmioty są powiązane kapitałowo

Powiązania kapitałowe między dwoma spółkami zachodzą wtedy, gdy jedna spółka zarządza drugą spółką, tj. ma możliwość wywierania bezpośredniego wpływu na decyzje podejmowane w danym podmiocie. Mogą także zachodzić gdy jedna spółka ma możliwość wywierania pośredniego wpływu na decyzje podejmowane w innym podmiocie. Powiązanie kapitałowe może także oznaczać po prostu posiadanie udziału w kapitale drugiej spółki, tj. gdy spółka A ma możliwość wywierania bezpośredniego lub pośredniego wpływu na decyzje podejmowane w spółce B.

Dwa podmioty krajowe uznaje się za powiązane, jeżeli jeden z nich bierze udział, bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu drugim podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego (co najmniej 5%), albo te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów.

W przypadku podmiotów krajowych zasady te stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo powiązań majątkowych zachodzących między podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w nich funkcje zarządzające, kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31814 )
Array ( [docId] => 31814 )

Array ( [docId] => 31814 )