Prowadzenie ksiąg podatkowych w 2014 r – dodatkowe obowiązki podatników

Data: 25-12-2013 r.

Jeśli od 1 stycznia 2014 r. podatnik będzie miał obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych albo dobrowolnie podejmie decyzję o ich prowadzeniu, kończąc 2013 rok, będzie musiał wykonać dodatkowe czynności przewidziane prawem.  

Jednostki mające siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, takie jak:

  • osoby fizyczne,
  • spółki cywilne osób fizycznych,
  • spółki jawne osób fizycznych,
  • spółki partnerskie,
  • spółdzielnie socjalne,

są zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro.

Na 2014 rok limit ten wynosi 5.059.560 zł, tj. (1.200.000 × 4,2163 zł/EUR, zgodnie z tabelą kursów NBP z 30 września 2013 r., nr189/A/NBP/2013). Jeśli przychody podatnika nie przekroczyły podanego limitu, nie ma potrzeby zaprowadzenia ksiąg rachunkowych.

Jednostki rozpoczynające prowadzenie ksiąg rachunkowych muszą sporządzić inwentarz, czyli wykaz składników aktywów i pasywów, potwierdzony przeprowadzoną inwentaryzacją.

Należy wykorzystać spis z natury przeprowadzony na koniec 2013 roku, a dodatkowo trzeba go uzupełniać o inwentaryzację wyposażenia, środków trwałych, należności aktywów pieniężnych oraz pasywów. Zinwentaryzowane składniki aktywów i pasywów należy wycenić według zasad określonych w rozdziale 4 „Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego” ustawy o rachunkowości. Wysokość kapitału własnego jest różnicą pomiędzy wartością aktywów a wartością zobowiązań.

Konieczne jest wtedy:

  • zamknięcie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • sporządzenie inwentarza,
  • opracowanie dokumentacji zasad polityki rachunkowości,
  • złożenie w urzędzie skarbowym zgłoszenia aktualizacyjnego NIP-1 (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) lub NIP-2 (dotyczy spółek osobowych).
Poszczególne składniki (aktywa i pasywa) sporządzonego inwentarza stanowią bilans otwarcia ksiąg rachunkowych jednostki. Podstawę wprowadzenia danych stanowi sporządzone „PK – Polecenie księgowania”. Należy także pamiętać o przygotowaniu dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości, która będzie uwzględniała specyfikę prowadzonej przez nią działalności.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33597 )
Array ( [docId] => 33597 )