Uwaga! Przełom dotyczący składania sprawozdań finansowych – poznaj zmiany

Data: 16-02-2018 r.

Nowelizacja ustawy o KRS oraz niektórych z innych ustaw, zakłada zobowiązanie do sporządzenia sprawozdań w wersji elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Dowiedz się kogo dotyczy ten obowiązek i od kiedy należy go przestrzegać?

Zakończyły się prace parlamentarne nad ustawą 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza wiele  zmian ważnych dla podmiotów korzystających ze sprawozdań finansowych. Zmiany te dotyczą też bezpośrednio ustawy o rachunkowości (dalej: uor) .

Elektroniczna wersja sprawozdań

Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie nowych ustępów w art. 45 uor. Będzie to oznaczało obowiązek sporządzania sprawozdań w wersji elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów(art. 45 ust. 1g uor).

Kogo dotyczy najnowszy obowiązek?

Obowiązek ten będzie dotyczył jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 45 ust. 1f uor sprawozdanie finansowe powinno być sporządzane w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Minister finansów będzie miał prawo wskazać strukturę logiczną sprawozdania finansowego sporządzanego zgodnie z MSR.

Oznacza to, że wszystkie jednostki sporządzające sprawozdania finansowe wg uor będą musiały wykorzystywać narzędzia informatyczne i dbać o zachowanie właściwej struktury logicznej, wskazanej dla nich w BIP.

Zasada ta będzie dotyczyła także sprawozdania z działalności jednostki (art. 49 ust. 7 uor), sprawozdania z działalności grupy kapitałowej dołączanego do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (art. 55 ust. 2a uor), sprawozdania z płatności i skonsolidowanego sprawozdania z płatności (art. 63k uor). 

Obowiązywanie starych zasad

Sprawozdanie skonsolidowane sporządzane wg MSSF nie będzie sporządzane w postaci elektronicznej oraz opatrywane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Oświadczenie dotyczące braku obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych

Utrzymano zasadę już obowiązującą, że kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa we właściwym rejestrze sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. (art. 70 a).

Co się zmieni w KRS?

Kolejna zmiana dotycząca sprawozdań została wprost wprowadzona w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: ukrs).

W art. 19e ust. 1 ukrs wskazano, że złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 uor (czyli sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, odpisów uchwał o zatwierdzeniu sprawozdania i podziale wyniku finansowego, sprawozdania z badania – w ujęciu jednostkowym jak i grupy kapitałowej) następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.

Zgłoszenie to opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana, jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Oznacza to, że członkowie zarządu (przynajmniej jeden) muszą dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana, jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem.

Zgodnie z art. 19e ust. 5 ukrs elektroniczne poświadczenie przez zgłaszającego lub wnioskodawcę uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz o podziale zysku lub pokryciu straty następuje z chwilą wprowadzenia tych dokumentów do systemu teleinformatycznego.

Ze zgłoszeniem trzeba też dodać oświadczenie, że dołączone dokumenty spełniają wymogi określone w uor.

Zgłoszenie będzie podlegało automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w zakresie:

  • prawidłowości podpisu,
  • istnienia oświadczania, że dokumenty spełniają wymogi określone w uor.

W przypadku negatywnej weryfikacji wnioskodawca może złożyć dokumenty, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w art. 40 pkt 2–5a, albo z wnioskiem o przyjęcie tych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych.

Takie same zasady będą miału zastosowanie do oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego składanego na podstawie art. 70a uor.

Wszystkie czynności związane ze składaniem sprawozdania finansowego i innych sprawozdań i oświadczeń na podstawie uor wykonywane będą w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem konta, służącego do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu rejestrowym.

Rozporządzenia wykonawcze w zakresie sposób składania zgłoszeń, sposobu i tryb komunikacji ze zgłaszającym oraz sposobu i trybu weryfikacji dokumentów dołączanych do zgłoszenia wyda Minister Sprawiedliwości.

Warto dodać, że dla podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzi się zbiór dokumentów obejmujący dokumenty wytworzone w postaci papierowej. Do zbioru dokumentów dołącza się akta rejestrowe podmiotu prowadzone w postaci papierowej. Te papierowe dokumenty będą przetwarzane na postać elektroniczną oraz składane do zbioru dokumentów dotyczącego danego przedsiębiorcy.

Centralna Informacja

Zgodnie z nowym art. 9a ukrs dla każdego podmiotu zobowiązanego do składania dokumentów finansowych do Rejestru prowadzi się w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych. Będą tam gromadzone dokumenty, o których mowa w art. 69 uor.

Każdy będzie miał prawo przeglądania repozytorium dokumentów finansowych a Centralna Informacja bezpłatnie udostępniać będzie dokumenty z repozytorium dokumentów finansowych za pośrednictwem ogólnodostępnych sieci teleinformatycznych.

Nowelizacja zmienia też art. 40 pkt 3 ukrs, gdzie w związku z ustawą o biegłych rewidentach wskazano, że umieszcza się zamiast wzmianki o złożeniu opinii z badania, wzmiankę o złożeniu sprawozdania z badania, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez firmę audytorską, na podstawie przepisów o rachunkowości.  

Sprawozdanie elektroniczne podatnik złoży razem z zeznaniem rocznym

Zaznaczyć trzeba, że zgodnie ze zmienionym art. 45 ust.  5 ustawy o PIT podatnicy prowadzący księgi rachunkowe zobowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe w terminie złożenia zeznania w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnianej na podstawie art. 45 ust. 1g ustawy o rachunkowości.

Analogiczna regulacja jest wprowadzona do ustawy o CIT  w art. 27 ust. 2, gdzie ustawa w omawianym zakresie wchodzi w życie 15 marca 2018 r., a zmiany w ustawie o rachunkowości 1 października 2018 r.

Spółki które zakończą rok obrotowy przed 1 października 2018 i po tej dacie przypadnie termin złożenia sprawozdania do KRS będą już musiały zachować nową formę.

Przykład:

Spółka zakończyła rok obrotowy 31 marca 2018 r., sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w terminie 6 miesięcy w dniu 30 września. Skoro termin złożenia sprawozdania do KRS przypada 15 października, to powinno być ono tam złożone w e-formie.

Jedynie przepis dotyczący zgłaszania informacji przez wspólników spółki jawnej wejdzie w życie od 15 marca.

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw

czeka na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Urzędowym.

Czytaj także w PortaluFK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40863 )
Array ( [docId] => 40863 )