Uwaga! Przełom dotyczący składania sprawozdań finansowych – poznaj zmiany

Data: 16-02-2018 r.

Nowelizacja ustawy o KRS oraz niektórych z innych ustaw, zakłada zobowiązanie do sporządzenia sprawozdań w wersji elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Dowiedz się kogo dotyczy ten obowiązek i od kiedy należy go przestrzegać?

Zakończyły się prace parlamentarne nad ustawą 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wprowadza wiele  zmian ważnych dla podmiotów korzystających ze sprawozdań finansowych. Zmiany te dotyczą też bezpośrednio ustawy o rachunkowości (dalej: uor) .

Elektroniczna wersja sprawozdań

Najistotniejszą zmianą jest wprowadzenie nowych ustępów w art. 45 uor. Będzie to oznaczało obowiązek sporządzania sprawozdań w wersji elektronicznej w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów(art. 45 ust. 1g uor).

Kogo dotyczy najnowszy obowiązek?

Obowiązek ten będzie dotyczył jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 45 ust. 1f uor sprawozdanie finansowe powinno być sporządzane w postaci elektronicznej oraz opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Oznacza to, że wszystkie jednostki sporządzające sprawozdania finansowe wg uor będą musiały wykorzystywać narzędzia informatyczne i dbać o zachowanie właściwej struktury logicznej, wskazanej dla nich w BIP.

Zasada ta będzie dotyczyła także sprawozdania z działalności jednostki (art. 49 ust. 7 uor), sprawozdania z działalności grupy kapitałowej dołączanego do rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (art. 55 ust. 2a uor), sprawozdania z płatności i skonsolidowanego sprawozdania z płatności (art. 63k uor). 

Obowiązywanie starych zasad

Utrzymano zasadę już obowiązującą, że kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie art. 2 ust. 2, składa we właściwym rejestrze sądowym w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. (art. 70 a).

Co się zmieni w KRS?

Kolejna zmiana dotycząca sprawozdań została wprost wprowadzona w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym (dalej: ukrs).

Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana, jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem.

Zgodnie z art. 19e ust. 5 ukrs elektroniczne poświadczenie przez zgłaszającego lub wnioskodawcę uchwały bądź postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz o podziale zysku lub pokryciu straty następuje z chwilą wprowadzenia tych dokumentów do systemu teleinformatycznego.

Ze zgłoszeniem trzeba też dodać oświadczenie, że dołączone dokumenty spełniają wymogi określone w uor.

Zgłoszenie będzie podlegało automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w zakresie:

  • prawidłowości podpisu,
  • istnienia oświadczania, że dokumenty spełniają wymogi określone w uor.

Takie same zasady będą miału zastosowanie do oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego składanego na podstawie art. 70a uor.

Wszystkie czynności związane ze składaniem sprawozdania finansowego i innych sprawozdań i oświadczeń na podstawie uor wykonywane będą w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem konta, służącego do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu rejestrowym.

Warto dodać, że dla podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzi się zbiór dokumentów obejmujący dokumenty wytworzone w postaci papierowej. Do zbioru dokumentów dołącza się akta rejestrowe podmiotu prowadzone w postaci papierowej. Te papierowe dokumenty będą przetwarzane na postać elektroniczną oraz składane do zbioru dokumentów dotyczącego danego przedsiębiorcy.

Centralna Informacja

Zgodnie z nowym art. 9a ukrs dla każdego podmiotu zobowiązanego do składania dokumentów finansowych do Rejestru prowadzi się w systemie teleinformatycznym repozytorium dokumentów finansowych. Będą tam gromadzone dokumenty, o których mowa w art. 69 uor.

Nowelizacja zmienia też art. 40 pkt 3 ukrs, gdzie w związku z ustawą o biegłych rewidentach wskazano, że umieszcza się zamiast wzmianki o złożeniu opinii z badania, wzmiankę o złożeniu sprawozdania z badania, jeżeli sprawozdanie podlegało obowiązkowi badania przez firmę audytorską, na podstawie przepisów o rachunkowości.  

Sprawozdanie elektroniczne podatnik złoży razem z zeznaniem rocznym

Analogiczna regulacja jest wprowadzona do ustawy o CIT  w art. 27 ust. 2, gdzie ustawa w omawianym zakresie wchodzi w życie 15 marca 2018 r., a zmiany w ustawie o rachunkowości 1 października 2018 r.

Spółki które zakończą rok obrotowy przed 1 października 2018 i po tej dacie przypadnie termin złożenia sprawozdania do KRS będą już musiały zachować nową formę.

Przykład:

Spółka zakończyła rok obrotowy 31 marca 2018 r., sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone w terminie 6 miesięcy w dniu 30 września. Skoro termin złożenia sprawozdania do KRS przypada 15 października, to powinno być ono tam złożone w e-formie.

Jedynie przepis dotyczący zgłaszania informacji przez wspólników spółki jawnej wejdzie w życie od 15 marca.

czeka na podpis Prezydenta i publikację w Dzienniku Urzędowym.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 40863 )
Array ( [docId] => 40863 )

Array ( [docId] => 40863 )