Jak ująć zobowiązania w bilansie

Data: 26-11-2012 r.

Zobowiązania to kwoty wynikające ze świadczeń otrzymanych przez jednostkę w roku obrotowym. W zależności od postanowień umownych prezentujemy je w podziale na długo- i krótkoterminowe. O czym trzeba pamiętać wykazując zobowiązania w bilansie?

Zobowiązania długoterminowe w bilansie (B.II.)

W pozycji zobowiązań długoterminowych prezentujemy zobowiązania wymagalne w okresie przekraczającym 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Zobowiązania długoterminowe wyceniamy na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej.

Oznacza to, iż stan zobowiązań należy wykazać wraz z odsetkami z tytułu zwłoki w zapłacie, jeżeli jednostka - jako nabywca - została nimi obciążona przez wierzyciela lub zgodnie z umową i zasadą memoriału sama je naliczyła.

Z drugiej strony trzeba pamiętać, aby wyłączyć z ksiąg rachunkowych zobowiązania, które w ciągu roku obrotowego uległy przedawnieniu lub umorzono je.

Od 2009 r. zobowiązania finansowe można także wyceniać w skorygowanej cenie nabycia. Dotyczy to jednak raczej tych jednostek, które poddają swe sprawozdania finansowe badaniu przez biegłego rewidenta. Ten model stosuje się do wyceny zobowiązań finansowych takich jak: zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek, wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych czy z tytułu leasingu finansowego.

Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie (B.III.)

Zobowiązania krótkoterminowe wyceniamy analogicznie, jak zobowiązania długoterminowe czyli w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe - według wartości godziwej. Zobowiązania finansowe można także wyceniać w skorygowanej cenie nabycia.

Zobowiązania krótkoterminowe należy zaprezentować w następującym podziale:

Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych

Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług,
Inne zobowiązania krótkoterminowe.

Kredyty i pożyczki
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych,
Inne krótkoterminowe zobowiązania finansowe,
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług,
Zaliczki otrzymane na dostawy,
Zobowiązania wekslowe,
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń,
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń,
Inne zobowiązania krótkoterminowe.

Podstawa prawna:

art. 45 ust. 1, art. 46 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz U z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31825 )
Array ( [docId] => 31825 )