Kiedy wybrać biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego

Data: 26-11-2012 r.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki. Wyboru nie może dokonać zarząd. Kiedy należy dokonać wyboru biegłego rewidenta?

Wyboru podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy należy dokonać w takim czasie, aby biegły rewident przeprowadzający to badanie mógł wziąć udział w rocznej inwentaryzacji znaczących składników majątkowych (art. 66 ust. 5 uor). Wiąże się to z koniecznością poinformowania biegłego rewidenta o terminach jej przeprowadzenia.

Umowę o badanie sprawozdania zawiera kierownik jednostki. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 6 uor kierownikiem jednostki jest osoba lub organ jedno- lub wieloosobowy (zarząd), który - zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności - uprawniony jest do zarządzania jednostką, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez jednostkę.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę przepisy prawa stanowią inaczej (art. 66 ust. 4 uor). Wyboru nie może dokonać zarząd.

Organem zatwierdzającym sprawozdanie jest:

  • w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - właściciel,
  • w spółkach cywilnych, jawnych partnerskich, komandytowych - wspólnicy,
  • w spółce komandytowo-akcyjnej - walne zgromadzenie,
  • w spółce akcyjnej - zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy,
  • w spółce z o.o. - zwyczajne zgromadzenie wspólników,
  • w spółdzielni - walne zgromadzenie,
  • w przedsiębiorstwie - rada pracownicza.

W praktyce - w spółkach kapitałowych - najczęściej wyboru biegłego rewidenta dokonuje rada nadzorcza (komisja rewizyjna).

Podstawa prawna:

  • art. 47 ustawy z 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. z 2009 r. nr 77, poz. 649),
  • art. 64 ust. 1, art. 66 ust. 5 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor.

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31826 )
Array ( [docId] => 31826 )