Korekta błędów w sprawozdaniu finansowym

Data: 20-11-2012 r.

Zdarza się, że wiele nieprawidłowości związanych z przygotowaniem sprawozdania finansowego zostaje ujawnionych już po jego sporządzeniu, podpisaniu, a czasem nawet zatwierdzeniu sprawozdania finansowego. Jak korygować błędy w sprawozdaniu finansowym?

Ujęcie korekty błędu popełnionego przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za lata ubiegłe zależy od tego, czy sprawozdanie finansowe za ostatni rok zostało już sporządzone i zatwierdzone oraz czy kwota błędu jest kwotą istotną.

Stwierdzony błąd jest istotny

Ujawnienie błędu istotnego wymaga uwzględnienia w rozliczeniach podatku dochodowego za lata podatkowe, w których błędnie ustalono wynik, a tym samym podstawę opodatkowania.

Załóżmy, że spółka „Beta” nie ujawniła w sprawozdaniu finansowym za 2010 r. otrzymanego w postaci darowizny samochodu ciężarowego. Nowa księgowa dopiero w marcu 2013 r. zauważyła tę nieprawidłowość. Wartość samochodu jest znacząca z punktu widzenia sumy bilansowej i wyniku finansowego. Jeśli spółka jeszcze nie zatwierdziła sprawozdania finansowego za 2012 r., to skutki ujawnienia tego auta należy ująć już w sprawozdaniu za 2012 r. Jeśli jest już ono sporządzone, to powinno zostać zmienione.

 • Spółka powinna wprowadzić ten samochód do ksiąg rachunkowych w 2012 r. zapisami:
  Wn
  Środki trwałe,
  Ma
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów (art. 41 uor).
 • Amortyzacja za 2010 i 2011 r.:
  Wn
  Zysk z lat ubiegłych,
  Ma
  Umorzenie środków trwałych.
 • Rozliczenie przychodów przyszłych okresów za lata 2010 i 2011:
  Wn
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów,
  Ma
  Zysk z lat ubiegłych.
 • Amortyzacja za 2012 r.:
  Wn
  Amortyzacja,
  Ma
  Umorzenie środków trwałych.
 • Rozliczenie przychodów przyszłych okresów za 2012 r.:
  Wn
  Rozliczenia międzyokresowe przychodów,
  Ma
  Pozostałe przychody operacyjne.

 

Skutki błędu nieistotnego wpływają na wynik roku bieżącego

Jeśli stwierdzona nieprawidłowość nie będzie uznana za błąd istotny, skutki jej poprawy wpływają na wynik roku bieżącego. Wówczas zmiany ujmuje się w pozycjach tych przychodów i kosztów, których zdarzenia dotyczą. Można także do skorygowania nieprawidłowości dokonać zapisów na kontach „Pozostałe przychody operacyjne” i „Pozostałe koszty operacyjne”. W takim przypadku nie zniekształca się wyniku finansowego dotyczącego najbardziej podstawowego rodzaju działalności operacyjnej jednostki - zysku ze sprzedaży.

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1 pkt 32, art. 4 ust. 1 i art. 54 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne:Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31823 )
Array ( [docId] => 31823 )