Prezentacja zobowiązań długoterminowych

Data: 24-07-2013 r.

Zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych ujmujemy w sprawozdaniu z podziałem na kredyty i pożyczki, inne zobowiązania długoterminowe oraz zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Zobowiązania są jednym ze składników pasywów w bilansie przedsiębiorstwa. Dzieli się je na dwie podstawowe grupy pod względem czasu ich wymagalności na zobowiązania długoterminowe – zobowiązania o terminie zapadalności powyżej 1 roku. Do zobowiązań tych należą z reguły kredyty długoterminowe, wyemitowane przez przedsiębiorstwo obligacje oraz inne papiery dłużne. Drugim typem są zobowiązania krótkoterminowe – zobowiązania o terminie zapadalności krótszym niż 1 rok.

 


Zobowiązania długoterminowe wobec pozostałych jednostek ujmuje się w bilansie, z podziałem na:

 • kredyty i pożyczki – tu ujmuje się kredyty i pożyczki długoterminowe zaciągnięte przez jednostkę, bez względu na ich przeznaczenie (tj. zarówno na sfinansowanie nabycia i budowy środków trwałych oraz innych składników majątku trwałego, jak również aktywów obrotowych, wyrażone w walucie polskiej lub w walutach obcych);
 • zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych – są to zobowiązania długoterminowe wynikające z rozrachunków z tytułu wyemitowanych przez jednostkę dłużnych papierów wartościowych, w wartości emisyjnej, powiększonej o różnicę między wartością nominalną a niższą od niej wartością uzyskaną (emisyjną) lub o naliczone odsetki od dłużnych papierów wartościowych;
 • inne finansowe zobowiązania długoterminowe - do innych finansowych zobowiązań długoterminowych zalicza się zobowiązania finansowe z innych tytułów niż wymienione wcześniej, których termin zapłaty przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, tj. niestanowiące zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez jednostkę oraz z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, lecz wynikające z innych dokonywanych przez jednostkę operacji finansowych; są to na przykład zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych(warrantów, transakcji swap) w jednostkach niepoddających badaniu swych sprawozdań finansowych.
 • inne zobowiązania długoterminowe – tu wykazuje się inne niekwalifikujące się do wykazania poprzednio zobowiązania np. z tytułów cywilnoprawnych i publicznoprawnych, bez względu na przyczynę ich powstania (z wyjątkiem pokrywanych ze środków funduszy specjalnych), których termin płatności jest dłuższy niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, zobowiązania ustalone w wyniku postępowania ugodowego z bankiem albo postępowania układowego i naprawczego, rozłożone do spłaty w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Podstawa prawna: Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 330).dr Katarzyna Trzpioła
, wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Zobacz także:

zobowiązania firmy, kredyt, bilans

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31860 )
Array ( [docId] => 31860 )

Array ( [docId] => 31860 )