Rozwiązanie umowy o badanie sprawozdania finansowego

Data: 01-07-2013 r.

Komisja Nadzoru Audytowego powinna zostać niezwłocznie poinformowana przez kierownika jednostki zlecającej badanie oraz podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych o rozwiązaniu umowy o badanie sprawozdania lub przegląd sprawozdania finansowego. Obowiązek dotyczy zarówno umów o badanie lub przegląd sprawozdań finansowych obligatoryjnych, jak i fakultatywnych.

Różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów rewizji finansowej nie stanowią uzasadnionej podstawy rozwiązania umowy.

 
W celu właściwej realizacji obowiązku dotyczącego informowania o rozwiązaniu umowy Komisja Nadzoru Audytowego zaleca, aby przekazywane informacje zawierały:
  • miejscowość i datę sporządzenia informacji,
  • dane identyfikacyjne podmiotu informującego o rozwiązaniu umowy,
  • dane dotyczące umowy (data zawarcia umowy, przedmiot umowy, data rozwiązania umowy, nazwy i adresy stron umowy),
  • tryb rozwiązania umowy, w tym wskazania strony wypowiadającej umowę,
  • informację, czy umowa została rozwiązana w trakcie realizacji usługi,
  • precyzyjnie określoną przyczynę rozwiązania umowy,
  • oświadczenie odnoszące się do tego, czy przyczyną rozwiązania umowy nie były różnice poglądów w sprawie stosowania zasad rachunkowości lub standardów rewizji finansowej,
  • informację, czy przedmiotowa umowa była jedyną umową zawartą przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych z jednostką zainteresowania publicznego w danym roku,
  • podpis kierownika pomiotu informującego o rozwiązaniu umowy z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska.

Komisja Nadzoru Audytowego zaleca podmiotom uprawnionym do badania sprawozdań finansowych informowanie kierownika jednostki zlecającej badanie o obowiązku wynikającym z art. 66 ust. 7 ustawy o rachunkowości, w przypadku gdy doszło do rozwiązania umowy.

W celu ujednolicenia treści uzyskiwanych informacji został opracowany formularz, stanowiący załącznik do komunikatu Komisji Nadzoru Audytowego (formularz znajduje się na stronie internetowej BIP MF/Działalność/Ciała kolegialne w dziale KNA, w zakładce Formularze).

sprawozdanie finansowe

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31857 )
Array ( [docId] => 31857 )