Sprawozdanie finansowe podpisują zawsze co najmniej dwie osoby

Data: 26-12-2012 r.

Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki. Jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe podpisują wszyscy członkowie tego organu. Czy trzeba podpisywać wszystkie części sprawozdania finansowego?

W przypadku różnych form organizacyjno-prawnych podpisy, jako kierownicy jednostek, powinni złożyć:

 • w spółce akcyjnej - zarząd,
 • w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - zarząd,
 • w spółce komandytowo-akcyjnej - komplementariusze,
 • w spółce komandytowej - komplementariusze,
 • w spółce partnerskiej - partnerzy (wspólnicy) lub zarząd, jeśli jest powołany,
 • w spółce jawnej - wspólnicy prowadzący sprawy spółki,
 • w spółce cywilnej - wspólnicy prowadzący sprawy spółki,
 • w przedsiębiorstwie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - osoba fizyczna prowadząca działalność,
 • w jednostce będącej w postępowaniu upadłościowym - likwidator, a także syndyk lub zarządca ustanowiony w postępowaniu upadłościowym.

Podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksiąg rachunkowych i kierownika jednostki musi się znajdować na każdej części sprawozdania finansowego, czyli na:

 • wprowadzeniu do sprawozdania finansowego,
 • bilansie,
 • rachunku zysków i strat,
 • dodatkowych informacjach i objaśnieniach,
 • rachunku przepływów pieniężnych i zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym - jeśli jednostka jest obowiązana je sporządzać.

Nie ma obowiązku podpisywania każdej strony wchodzącej w skład sprawozdania finansowego, np. każdej strony wielostronicowych zazwyczaj dodatkowych informacji i objaśnień.

Data podpisania sprawozdania finansowego - wszystkich części składowych - powinna być taka sama. Jest to szczególnie istotne, jeśli w jednostce wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym i sprawozdanie finansowe, a właściwie jego elementy były zmieniane. Wówczas sporządzić powinno się nowe sprawozdanie finansowe (wszystkie elementy) i uprawnione osoby podpisując to sprawozdanie podają nową datę podpisu.

Sprawozdanie finansowe podpisują zawsze co najmniej dwie osoby. Daty ich podpisów nie muszą być takie same.

Przykład

Jeśli członkowie zarządu spółki XYZ składali swoje podpisy na rocznym sprawozdaniu finansowym w tym samym dniu (w trakcie odbywanego posiedzenia zarządu) - wystarczy wówczas zamieszczenie jednej daty. W przeciwnym razie, tj. w sytuacji, gdyby każdy z członków zarządu złożył swój podpis w innym czasie - dzień złożenia podpisu na sprawozdaniu finansowym każdego z nich może być inny.

Podstawa prawna:

 • art. 52 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223).

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31841 )
Array ( [docId] => 31841 )