3 etapy sprawnego połączenia jednostek oświatowych w jeden zespół

Data: 10-06-2016 r.

Po połączeniu jednostek oświatowych w nową jednostkę budżetową (zespół), od początku nowego roku szkolnego prowadzone będą księgi rachunkowe tylko dla utworzonego zespołu. Wiąże się to więc z koniecznością zamknięcia ksiąg rachunkowych łączonych oraz otwarcia ksiąg rachunkowych dla zespołu.

Ustawa o systemie oświaty w art. 62 ust. 1 stanowi, że organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie to nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, jeśli statut zespołu nie stanowi inaczej.

 

Tabela 1. Proces połączenia jednostek oświatowych w jeden zespół

Etap

Czynność

1

Zamknąć księgi rachunkowe szkoły i bursy szkolnej na 31 sierpnia 2016 r.

2

Sporządzić na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sprawozdania finansowe tych jednostek obejmujące bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki

3

Stworzyć na 1 września 2016 r. księgi rachunkowe dla utworzonego zespołu

Połączenie szkół w zespół nie oznacza likwidacji szkół, poszczególne szkoły wchodzą w skład zespołu szkół z art. 62 ust. 1 i 2 uso.

Zmiana dotychczasowych umów o pracę

Pracownikom zatrudnionym w szkołach wchodzących w skład zespołu należy zmienić tylko dotychczasowe umowy o pracę, np. w postaci aneksu. Jeżeli zmiana umowy pracownika będzie wiązała się z jednoczesną zmianą jego czasu pracy, stosuje się wypowiedzenie zmieniające na zasadach wskazanych w art. 42 Kodeksu pracy lub porozumieniu zmieniającym. W przypadku osób, które nie będą zatrudniane w zespole szkół, należy rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem.

Należy sporządzić bilans otwarcia

Bilanse zamknięcia połączonych jednostek oświatowych po ich zsumowaniu nie stanowią bilansu otwarcia dla utworzonego zespołu. Bilans otwarcia nowej jednostki budżetowej (zespołu) powinien zostać sporządzony na podstawie uchwały organu prowadzącego. Będą nim aktywa i pasywa przejęte na podstawie uchwały organu od jednostek łączonych, które księgowane są w korespondencji z kontem 800 „Fundusz jednostki”.

Zgodnie z art. 12 ustawy o finansach publicznych, łącząc jednostki budżetowe, organ prowadzący określa przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie tych jednostek. Może on również podjąć decyzję o przejęciu należności i zobowiązań likwidowanych jednostek budżetowych przez nowo utworzoną jednostkę.

Barbara Jarosz, wieloletni praktyk, posiada certyfikat MF, główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 39097 )
Array ( [docId] => 39097 )