Brak naliczenia odsetek stanowi naruszenie dyscypliny

Data: 23-03-2018 r.

Niewykonanie w terminie zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, w tym obowiązku zwrotu należności celnej, podatku, nadpłaty lub nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, którego skutkiem jest zapłata odsetek, kar lub opłat albo oprocentowanie tych należności, to łamanie zasad prawidłowej gospodarki finansowej.

Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają również pracownicy jednostek sektora finansów publicznych lub inne osoby, którym odrębną ustawą lub na jej podstawie powierzono wykonywanie obowiązków w takiej jednostce, których niewykonanie lub nienależyte wykonanie stanowi czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych art. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Zapłata odsetek przez jednostkę nie zawsze będzie mogła skutkować postawieniem zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Aby tak się stało, muszą wystąpić łącznie określone przesłanki, tj.:

  • niewykonanie w terminie przez jednostkę zobowiązania,
  • zapłata odsetek,
  • istnienie związku pomiędzy niewykonaniem zobowiązania a zapłatą odsetek.

Znalazło to odzwierciedlenie w orzeczeniu Głównej Komisji Orzekającej  (DF/GKO/Odw.-53/69-7/2005/462), która w uzasadnieniu do wydanego orzeczenia stwierdziła, że naruszeniem dyscypliny finansów publicznych będzie niewykonanie zobowiązania (również zwłoka w regulowaniu zobowiązań), zapłata odsetek oraz związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy zwłoką (niewykonaniem zobowiązania) a zapłatą odsetek.

Wzór naliczania odsetek

(kz x ld x s) : 365 dni = wysokość odsetek za zwłokę

gdzie:

kz – oznacza kwotę zaległości

ld – oznacza liczbę dni pozostawania jednostki w opóźnieniu

s – oznacza stopę odsetek za zwłokę

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

  • nieustalenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, albo ustalenie takiej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia,
  • niepobranie lub niedochodzenie należności  Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia,
  • niezgodne z przepisami umorzenie należności Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub innej jednostki sektora finansów publicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności,
  • nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych:

1)        składek na ubezpieczenia społeczne,

2)        składek na ubezpieczenie zdrowotne,

3)        składek na Fundusz Pracy,

4)        składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

5)        wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia.

Elżbieta Gaździk główna księgowa jednostki budżetowej

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40881 )
Array ( [docId] => 40881 )