Korekta sprawozdań budżetowych – noworoczne zmiany

Autor: Barbara Jarosz
Data: 08-02-2018 r.

Od nowego roku, nie trzeba już przekazywać do regionalnych izb obrachunkowych zbiorczych miesięcznych sprawozdań Rb-27S oraz Rb-28S za styczeń, listopad i grudzień, jeżeli nie stwierdzono w nich nieprawidłowości. Nie przeocz wiedzy o nowych zasadach sporządzania korekt sprawozdań.

Obowiązek poprawienia błędów w sprawozdaniach budżetowych wynika z § 9 rozporządzenia sprawozdawczego. W 2014 roku paragraf ten został poszerzony o ust. 6, który unormował wcześniej istniejącą procedurę kontroli sprawozdań w Ministerstwie Finansów.

Zmiany obowiązujące od 2018 r.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zbiorczych sprawozdaniach miesięcznych Rb-27S i Rb-28S za styczeń, listopad i grudzień korekt tych sprawozdań nie przekazuje się do regionalnej izby obrachunkowej ani do Ministerstwa Finansów.

Korekty danych dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględniamy odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za bieżący okres sprawozdawczy w sprawozdaniach sporządzonych:

1) za I kwartał – kwartalne Rb-28NWS,

2) za I, II i III kwartały – kwartalne Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S,

3) za miesiące kończące kwartały I, II i III (odpowiednio za marzec, czerwiec, wrzesień)– miesięczne Rb-27S, Rb-28S.

Jednostki samorządu terytorialnego przekazują skorygowane sprawozdanie do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do końca kwartału następującego po tym, którego dotyczy sprawozdanie zawierające nieprawidłowości.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniach:

- kwartalnych za IV kwartały Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S oraz rocznych Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP i Rb-ST jednostki samorządu terytorialnego przekazują korekty sprawozdań do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym,

- kwartalnym Rb- 28NWS za II kwartały jednostki samorządu terytorialnego przekazują korektę sprawozdania do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do 30 września roku budżetowego.

Korekty rocznego sprawozdania Rb-PDP wraz z uzasadnieniem oraz rocznego sprawozdania Rb-27S, wyłącznie w zakresie danych objętych sprawozdaniem Rb-PDP, jednostki samorządu terytorialnego dokonują do 5 lat wstecz, licząc od końca roku budżetowego poprzedzającego rok stwierdzenia nieprawidłowości.

Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 (za I, II i III kwartały) mogą być korygowane

w terminie do 3 dni po terminie przekazania sprawozdań odpowiednio przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące lub zarządy jednostek samorządu terytorialnego. Po tym terminie korekty danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 mogą być dokonywane po uzgodnieniu z jednostką otrzymującą sprawozdanie lub uwzględniane w sprawozdaniach sporządzanych za kolejny okres sprawozdawczy.

Jeśli podczas uzgadniania, sprawdzania lub kontroli zostaną wykryte nieprawidłowości, kierownik jednostki sporządzającej (również kierownik jednostki obsługującej) musi usunąć je przed włączeniem do innych sprawozdań łącznych lub zbiorczych. Ma to duże znaczenie w przypadku korekt sprawozdań za poprzednie lata sprawozdawcze.

Kierownicy jednostek muszą przechowywać kopie sprawozdań

Nowe rozporządzenie nie określa dokładnego okresu przechowywania zatwierdzonych sprawozdań. Pamiętajmy jednak, że na podstawie sprawozdań dokonuje się przeksięgowań i dlatego są dowodami księgowymi. Ustawa o rachunkowości stanowi, że dokumenty takie należy chronić przed zmianami oraz przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Minimalny okres ich przechowywania wynosi 5 lat.

Przeczytaj w PortaluFK:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40859 )
Array ( [docId] => 40859 )