Zaciąganie zobowiązań wieloletnich w JSFP

Autor: Karol Zawadzki
Data: 20-05-2015 r.

Dyrektor samorządowej instytucji kultury jest, co do zasady, upoważniony do zaciągania zobowiązań wieloletnich czyli zobowiązań przekraczających rok budżetowy. Warunkiem jest to, aby wydatki przypadające na dany rok były przewidziane w planie finansowym danego roku, pozostała część kosztów wieloletniej umowy była zaś objęta planami lat następnych. Zastrzeżenia w tym zakresie warto ująć w umowach wieloletnich.

Dyrektor centrum kultury i sztuki zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku o udzielenie wyjaśnienia w kwestii dopuszczalności zaciągania przez dyrektora samorządowej instytucji kultury zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy.

W odpowiedzi (pismo nr RP.0441/In./6/1/2015) izba wskazała, że dyrektor instytucji kultury upoważniony jest do samodzielnego prowadzenia gospodarki w ramach posiadanych środków – w tym do zaciągania zobowiązań na kilka lat. Przy ich dysponowaniu powinien jednak kierować się zasadami efektywności wykorzystania, limitami wydatków określonymi w planie finansowym.

Przedstawiciele izby przypomnieli, że zgodnie z art. 27 ust. 3 i 4 ustawy o organizowaniu prowadzenia działalności kulturalnej podstawą gospodarki finansowej takich instytucji jest plan finansowy ustalony przez dyrektora. Ten musi być z kolei zgodny z regulacjami ustawy o finansach publicznych, a więc należy wyodrębnić w nim m.in.: stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych na początek i koniec roku. Wynika z tego, że plan instytucji kultury ma charakter roczny, co jest związane m.in. z koniecznością rozliczenia otrzymanych dotacji (art. 168 i art. 251 ustawy o finansach publicznych).

Umowy na usługi, dostawy i roboty budowlane muszą być również zawierane na zasadach określonych w ustawie – Prawo zamówień publicznych. Ta w art. 142 i 143 przewiduje zawieranie umów na czas oznaczony, dłuższy niż 4 lata oraz wyjątkowo na czas nieoznaczony.

Przepisy przewidują zatem możliwość zawierania przez jednostki sektora finansów publicznych umów na okres dłuższy niż rok. Nie można jednak zapominać, że zobowiązania do sfinansowania w danym roku można zaciągać jedynie do wysokości wynikającej z planu wydatków na dany rok.

Karol Zawadzki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37192 )
Array ( [docId] => 37192 )