Osoba zastępująca wójta powinna stosować klauzulę „z upoważnienia”

Autor: Karol Zawadzki
Data: 02-04-2015 r.

Zastępca wójta wykonuje zadania w imieniu organu wykonawczego. Wszelkie dokumenty powinien więc opatrywać oznaczeniem „z upoważnienia”. Wyjątkiem są sytuacje określone w ustawie o samorządzie gminnym jako przemijające przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta. W takich okolicznościach wszelkie akty zastępca podpisuje bezpośrednio jako wójt.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku zajęła stanowisko w sprawie zasad podziału kompetencji w przypadku choroby wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W piśmie skierowanym do zastępców burmistrza jednego z podległym miejscowości (RP.0441/102/28/33947/2014) przedstawiciele izby wyjaśnili wątpliwości związane z powzięciem informacji o długotrwałej chorobie burmistrza, która jest przeszkodą w wykonywaniu zadań. Zastępca chciał m.in. wiedzieć, jaki zapis powinien stosować na pieczęciach oraz jaką podstawę prawną stosować w wydawanych aktach wewnętrznych.

Oznaczenie na pieczęci

 

Jak podkreśliła izba, zgodnie z art. 33 ust. 4 oraz 39 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym wójt może powierzyć zastępcy prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu oraz upoważnić go do wydawania decyzji w imieniu wójta. Wynika z tego, że zasadniczo zastępca wykonuje zadania w imieniu organu wykonawczego, a nie w swoim. W takich okolicznościach wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem zadań zastępca powinien opatrywać oznaczeniem „z upoważnienia” wójta, burmistrza lub prezydenta.

Podobnie jest w przypadku krótkotrwałej choroby wójta, który w drodze zarządzenia upoważnił zastępcę do prowadzenia swoich spraw. Inaczej jest jednak, gdy choroba wójta trwa dłużej niż 30 dni. Wówczas, zgodnie z art. 28g ust. 1 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym jest to traktowanie jako przemijająca przeszkoda w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta, w której jego zadania i kompetencje przejmuje zastępca. Następuje to z mocy prawa. Mimo więc przemijającego charakteru przeszkody spowodowanej chorobą organu wykonawczego zastępca w korespondencji, zarządzeniach czy też decyzjach powinien posługiwać się określeniem wskazującym na pełnienie przez niego funkcji wójta.

Dla pewności warto, aby po upływie 30 dni od początku choroby wójta w podstawie prawnej wydawanych aktów wewnętrznych wskazywać art. 28g ustawy o samorządzie gminnym – co pozwoli osobom zainteresowanym na jednoznaczne ustalenie zakresu aktualnych kompetencji zastępcy podpisującego dany akt.

Przełożony zastępcy

W omawianej sytuacji kłopotliwe może być także ustalenie, kto powinien podejmować czynności z zakresu prawa pracy wobec osoby zastępującej wójta.

Zgodnie z opinią RIO wobec faktu, że w przypadku długotrwałej choroby wójta zastępca przejmuje jego funkcję, również wobec niego powinien mieć zastosowanie art. 8 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Zgodnie z nim:

  1. czynności związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy wykonuje przewodniczący rady gminy,

  2. pozostałe czynności z zakresu prawa pracy, ale niedotyczące wynagrodzenia wykonuje osoba zastępująca lub sekretarz gminy,

  3. sprawy dotyczące wynagrodzenia ustala rada gminy.

Karol Zawadzki

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36857 )
Array ( [docId] => 36857 )