Chętne gminy nadal będą mogły egzekwować opłaty śmieciowe

Data: 07-01-2015 r.

Wiosną 2015 roku gminy będą musiały przekazać akta dotyczące postępowań egzekucyjnych opłat śmieciowych naczelnikom urzędów skarbowych. Te z jednostek, które jednak będą chciały zachować uprawnienia windykacyjne i płynące z tego korzyści, będą mogły to zrobić – po podpisaniu porozumienia z fiskusem.

Obowiązujący w 2014 roku art. 6qa ustawy śmieciowej wskazywał, że organem egzekucyjnym uprawnionym do stosowania środków egzekucyjnych z tytułu opłaty śmieciowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

 

Nowelizując ustawę, posłowie chcieli całkowicie wykreślić tę regulację, odbierając samorządom przymiot organu egzekucyjnego i przekazując całkowicie tę kompetencję naczelnikom urzędów skarbowych. W trakcie prac nad zmianami okazało się, że wiele gmin, które utworzyły komórki organizacyjne przeznaczone do egzekucji należności, woli utrzymać to uprawnienie. Po poprawkach Senatu prawodawcy postanowili więc wprowadzić mechanizm umożliwiający gminom egzekwowanie należnych kwot i czerpanie z tego tytułu korzyści – na zasadzie dobrowolności.

Przekazanie akt

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy śmieciowej gminy chcące, aby opłaty śmieciowe egzekwował fiskus, powinny przekazać akta spraw w toczących się postępowaniach egzekucyjnych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi naczelnikowi urzędu skarbowego. Będą miały na to miesiąc od dnia wejścia w życie nowego art. 6qa (nowe brzmienie art. 6qa ma z kolei zacząć obowiązywać po upływie 3 miesięcy od opublikowania nowelizacji całej ustawy).
Przekazanie akt do naczelnika urzędu skarbowego będzie odbywało się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego wykaz przekazywanych spraw oraz dokumentów.
Gminy, które jednak stwierdzą, że bardziej opłacalne jest zachowanie kompetencji egzekucyjnych, będą mogły to zrobić na podstawie porozumienia zawartego z naczelnikiem urzędu skarbowego. Porozumienie takie nie będzie mogło dotyczyć prowadzenia egzekucji należności pieniężnych z nieruchomości.

Przepisy przejściowe

Zgodnie z przepisami przejściowymi wszelkie postanowienia wydane w postępowaniach egzekucyjnych niezakończonych przed dniem wejścia w życie zmiany będą skuteczne. Także podania podmiotów zobowiązanych – wniesione w postępowaniach egzekucyjnych wszczętych przed nowelizacją – podlegają rozpatrzeniu na podstawie dotychczasowych regulacji.

Warto także zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 64c § 11 i 12 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, jeżeli czynności egzekucyjne powodujące powstanie kosztów zostały dokonane przez więcej niż jeden organ egzekucyjny, uzyskane z tego tytułu środki rozdziela się między te organy proporcjonalnie. W przypadku jednak postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji art. 6qa ustawy śmieciowej regulacje dotyczące podziału przychodów nie będą miały zastosowania.

Sejm nie przyjął natomiast poprawki senatorów, którzy chcieli jasnego określenia w art. 6 ust. 12 ustawy śmieciowej, że do opłat śmieciowych stosuje się nie tylko przepisy działu III Ordynacji podatkowej, ale także art. 12 ordynacji określający sposób obliczania terminów.

Źródło:

Ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw w wersji ustalonej po rozpatrzeniu poprawek Senatu, przekazana do podpisu prezydentowi.

Karol Zawadzki, specjalista ds. finansów publicznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36345 )
Array ( [docId] => 36345 )