Przejęcie pracowników po likwidowanych jednostkach

Data: 24-07-2013 r.

Tak jak likwidacja jednego pracodawcy może oznaczać konieczność przejęcia pracowników przez drugiego pracodawcę, tak i reorganizacja zadań połączona z zamknięciem danej jednostki może spowodować zwolnienie całej lub większości kadry. Kiedy pracownicy likwidowanej jednostki muszą zostać przejęci, a kiedy nie?

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, na stanowiskach innych niż urzędnicze, mogą zostać zwolnieni tylko, gdy dochodzi do całkowitej i faktycznej likwidacji danej jednostki. W praktyce taka sytuacja może mieć miejsce głównie wtedy, gdy dana jednostka ulega likwidacji, a na jej miejsce nie powstanie żadna inna o podobnym charakterze, a także jej zadania nie zostaną przejęte przez inną jednostkę.

Likwidacja jednostki oznacza, że:

 • nie jest konieczne zachowanie procedury konsultacji związkowej z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę,
 • dopuszcza się złożenie wypowiedzenia pracownikom nieobecnym usprawiedliwionym, a więc nawet tym, którzy przebywają na urlopach lub są chorzy i jeszcze nie upłynął termin do rozwiązania umowy bez wypowiedzenia na mocy art. 53 Kodeksu pracy,
 • wszyscy pracownicy korzystający ze szczególnej ochrony tracą ją (dotyczy to w szczególności pracowników w wieku przedemerytalnym, pracownic i pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych, a także związkowców),
 • wszelkie umowy czasowe – niezależnie od długości ich trwania (a więc też umowy na czas określony krótszy niż 6 miesięcy) oraz rodzaju (także umowy na czas wykonania określonej pracy) – podlegają 2-tygodniowemu wypowiedzeniu i to niezależnie od tego, czy przepisy przewidują takie wypowiedzenie, czy też nie (art. 411 § 2 Kodeksu pracy).

  W przypadku jednostek samorządowych oraz innych, do których zastosowanie będą miały przepisy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w związku z likwidacją jednostki pojawi się również obowiązek zapłaty odpraw, o których mowa w art. 8 tej ustawy.

  Wyrok Sądu Najwyższego z 14 maja 2012 r. (II PK 228/11) dotyczył zwalnianych pracowników jednej z Wojskowych Komend Uzupełnień. Uległa ona likwidacji, a jej majątek i zadania zostały rozdzielone pomiędzy dwie inne WKU działające w sąsiednich miastach. Kadra cywilna likwidowanej komendy została zwolniona w związku z likwidacją pracodawcy, a prawidłowość tej decyzji potwierdził SN, który w uzasadnieniu orzeczenia wskazał m.in. że kompetencje i zadania likwidowanej komendy zostały „rozproszone” między inne WKU, posiadające własne zasoby kadrowe zorganizowane strukturalnie, zadaniowo i kompetencyjnie dla realizacji obowiązków, jakie na nich ciążyły. To oznacza, że pracownicy likwidowanej WKU nie zostali przejęci przez poszczególne jednostki przejmujące zadania i kompetencje.

  SN wskazał też, że przeprowadzona reorganizacja w strukturach wojskowych komend uzupełnień miała na celu ograniczenie zatrudnienia w tej sferze publicznej, a nie odtworzenie dotychczasowych placówek zatrudnienia w ramach nowej struktury terenowej administracji wojskowej. Tym samym, zdaniem SN nie mogło dojść do przejęcia pracowników, gdyż nie mogła zostać zachowana tożsamość likwidowanej placówki.

  Podstawa prawna:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

  pobierz

  Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

  pobierz

  Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

  pobierz

  Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 31918 )
  Array ( [docId] => 31918 )