Za niewypłacenie nagrody jubileuszowej pracodawcy grozi kara

Data: 25-06-2013 r.

Pracodawca samorządowy jest zobowiązany do wypłaty nagrody jubileuszowej pracownikom, którzy uzyskali do niej prawo. Jeśli tego nie zrobi, narazi się na wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Dlatego szef, który nie wypłaci „jubileuszówki” w odpowiednim terminie, powinien liczyć się z otrzymaniem kary. Może ona opiewać nawet na 30 tys. zł.

Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w przypadku spełnienia kryteriów niezbędnych do jej uzyskania i takie świadczenie musi otrzymać. Warunkiem nabycia tego prawa jest osiągnięcie odpowiedniego stażu pracy. I tak nagroda przysługuje po przepracowaniu odpowiednio:

  • 20 lat – 75% wynagrodzenia miesięcznego,
  • 25 lat – 100%,
  • 30 lat – 150%,
  • 35 lat – 200%,
  • 40 lat – 300%,
  • 45 lat – 400%
    (art. 38 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych).

Pracodawca, który nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł (art. 282 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy). Niewypłacenie pracownikowi w terminie należnej nagrody jubileuszowej stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Podobnie kwalifikowane jest bezpodstawne obniżenie lub dokonanie bezpodstawnych potrąceń z tego świadczenia.

Obniżenie należnej pracownikowi nagrody polega na wypłaceniu takiego świadczenia w wymiarze niższym od należnego. Z redakcji przepisu wynika, że nie chodzi tu o samo formalne obniżenie nagrody w wyniku jego nieprawidłowego obliczenia, ale o jego wypłatę w wysokości niższej od należnej.

Zdaniem Sądu Najwyższego:

Sam brak wypłaty pracownikowi należnych mu bezspornych świadczeń pieniężnych nie przesądza o odpowiedzialności karnej, albowiem konieczne jest wykazanie winy osoby zobowiązanej do wypłaty. Konieczne jest wykazanie winy, którą wyklucza brak możliwości finansowych po stronie osoby odpowiedzialnej, np. z uwagi na trudną sytuację ekonomiczną pracodawcy wywołanej chociażby brakiem zamówień, zajęciem rachunku bankowego, itp. (wyrok Sądu Najwyższego z 23 września 2009 r., sygn. akt IV KK 66/09).

Pracownik, któremu nie wypłacono nagrody, może wystąpić przeciwko pracodawcy do sądu z roszczeniem o jej wypłatę.

W celu ułatwienia oraz przyśpieszenia dochodzenia wypłaty należności pracowniczych wprowadzono także możliwość wydania przez inspektora pracy nakazu wypłaty należnego świadczenia (ustawa o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31912 )
Array ( [docId] => 31912 )