Możliwość skorzystania z ulgi za złe długi

Data: 01-07-2013 r.

Nieściągalność wierzytelności uznaje się obecnie za uprawdopodobnioną, jeżeli nie zostanie ona uregulowana w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Odnosi się to również do tych wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2013 r., których nieściągalność zostaje uprawdopodobniona, według "nowych" zasad, po dniu 31 grudnia 2012 r.

Przepis art. 89a ustawy o VAT stanowi, iż podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Z powyższego wynika, że możliwość skorzystania z ulgi za złe długi odnosi się do faktur dokumentujących dostawę towarów lub świadczenie usługi niezależnie od statusu ich wystawcy.

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązują nowe zasady dotyczące korzystania z ulgi za złe długi. Odnoszą się one zarówno do terminu uprawdopodobnienia nieściągalności wierzytelności jak i zasad korekty podatku. Nieściągalność wierzytelności uznaje się za uprawdopodobnioną wówczas, gdy nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Jednym z podstawowych warunków umożliwiających skorzystanie przez wierzyciela z ulgi na złe długi jest aby podatnik na rzecz którego dokonana została dostawa towaru lub świadczenie usługi, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, niebędący w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Należy przy tym mieć na uwadze, że na mocy przepisów przejściowych nowe uregulowania zastosowanie mają również wobec tych wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2013 r., których nieściągalność zostaje uprawdopodobniona (według "nowych" zasad) po dniu 31 grudnia 2012 r. Zatem „graniczną" datą jest data 4 sierpnia 2012 r. W konsekwencji, odnośnie wierzytelności dla których termin płatności należności przypadał:

  • w tym dniu lub później - zastosowanie mają, wprowadzone od 1 stycznia 2013 r. zasady korekty podatku naliczonego tj. uprawdopodobnienie jej nieściągalności następuje w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze

  • przed tym dniem – zastosowanie mają przepisy obowiązujące do 31.12.12 r. tj. uprawdopodobnienie jej nieściągalności następuje w ciągu 180 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.Korekty należy wówczas dokonać według zasad obowiązujących do końca 2012 r.

Wierzyciel nie ma obecnie obowiązku zawiadamiania dłużnika o zamiarze dokonania korekty i o samej korekcie. Zobowiązany jest jedynie wraz z deklaracją, w której jej dokona, zawiadomić o tej korekcie właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwoty korekty oraz danych dłużnika. Zawiadomienie to składa się na formularzu VAT-ZD określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie wzoru zawiadomienia o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1451).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31930 )
Array ( [docId] => 31930 )